Discapacitat i/o necessitats educatives específiques

Les biblioteques de la UAB ofereixen als usuaris amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques un servei personalitzat per tal de facilitar-los l’accés i l’ús dels recursos de què disposen.

Per poder accedir a aquests serveis especials és necessari estar inscrits al PIUNE o tenir el certificat oficial de reconeixement de discapacitat igual o superior al 33% o bé, presentar informe mèdic i/o necessitats educatives específiques Per qualsevol dubte contacteu amb el PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat. Plaça Cívica, al costat de l’Òptica Universitària.

Si l’usuari no pot cercar per si mateix el document, el personal de la biblioteca li realitzarà les consultes i li facilitarà els documents, dins dels horaris d’atenció de les Biblioteques de la UAB.

Les biblioteques de la UAB disposen de 6 cabines adaptades per a persones amb discapacitat física, sensorial i per a persones amb dificultats d’aprenentatge. La ubicació de les cabines és:

  • Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (2 cabines a la planta 4)
  • Biblioteca de Ciències Socials (2 cabines a la planta 0)
  • Biblioteca d’Humanitats (2 cabines a la planta 0)

Per poder utilitzar aquests espais cal estar inscrit en el PIUNE.

Els equips de les cabines destinades a persones amb discapacitat física inclouen webcam, ratolí, trackball i teclat amb cobertor.

Aquestes cabines també estan destinades a les persones que presenten dificultats d’aprenentatge (Dislèxia i/o TDA) i disposen del programari específic ClaroRead (software de suport en lectura i escriptura).

Els equips de les cabines destinades a persones amb discapacitat sensorial ofereixen programes d’ampliació i lectura de pantalla, Jaws i Zoomtext i LupaTV.

Cadascuna de les biblioteques de la UAB disposa d'una lupa TV que facilita l'accés a la informació a persones amb necessitats especials per a la lectura.

Podeu adreçar les vostres consultes de manera presencial o virtual a través del servei Pregunt@. Un bibliotecari especialitzat s’encarregarà de localitzar la informació que necessiteu.

S’amplia al doble la durada del termini de préstec, respecte a l’establert en la normativa de préstec.

Per a aquells usuaris amb discapacitat motora greu, dificultats de mobilitat i llargues estades hospitalàries, es permetrà sol·licitar el préstec per telèfon o via web i que una altra persona, degudament autoritzada, pugui recollir els documents prestats, sense haver d’estar inscrit en el PIUNE, tot i que es recomanable adreçar-se al servei per si cal donar resposta a altres necessitats derivades de la situació personal o de salut.

La biblioteca ofereix la possibilitat de realitzar cursos a mida, que s'adaptin tant a les necessitats informatives de l’usuari com a la seva situació personal, sempre que el tipus de discapacitat i el seu grau ho justifiquin. Així mateix, es poden realitzar visites guiades específiques per donar a conèixer els serveis i el fons de les biblioteques.

En el cas dels usuaris amb discapacitat visual, necessitin el préstec d’un document exclòs de préstec, aquest podrà ser prestat per ser escanejat, prèvia autorització de el/la Cap de la Biblioteca propietària del document, només en el cas que la biblioteca no disposi d’un lloc adaptat. Podeu contactar amb el PIUNE per tal de que us informi del procediment a seguir.

El termini de préstec d’un document disponible es pot ampliar en cas que a l’usuari li’n calgui una transcripció, de la qual se n’encarregaria una institució externa. Aquesta ampliació resta condicionada al nombre d’exemplars disponibles.

 

Catàleg de serveis aprovat per la Comissió d’usuaris de les Biblioteques UAB, reunida el dia 19 d’octubre de 2017.