Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Màster de caràcter professionalitzador que forma especialistes per donar respostes socioeducatives a les necessitats de les persones en una societat inclusiva. Permet obtenir el perfil professional d'Atenció a la Diversitat

Assignatura Crèdits Caràcter

Tecnologia inclusiva

6 ECTS

Obligatòria

Mirades inclusives des de l'art

6 ECTS

Obligatòria

Educació emocional, sexualitat i discapacitat en un entorn inclusiu

6 ECTS

Obligatòria

Millora dels trastorns i problemes de conducta des de l'educació inclusiva

6 ECTS

Obligatòria

La resposta de la societat inclusiva davant el trastorn del espectre autista

6 ECTS

Obligatòria

Avancem cap a una societat inclusiva: suport socioeducatiu per desenvolupar les capacitats cognitives.

6 ECTS

Obligatòria

Resposta de l'educació inclusiva als trastorns i dificultats d’aprenentatge

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques supervisades

9 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

6 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Curs en Avancem cap a una Societat Inclusiva: Suport Socioeducatiu per Desenvolupar les Capacitats Cognitives
Curs en Educació Emocional, Sexualitat i Discapacitat en un Entorn Inclusiu
Curs en La Resposta de la Societat Inclusiva davant el Trastorn del Espectre Autista
Curs en Millora dels Trastorns i Problemes de Conducta des de l’Educació Inclusiva
Curs en Mirades Inclusives des de l'Art
Curs en Resposta de la Educació Inclusiva als Trastorns i Dificultats d'Aprenentatge
Curs en Tecnologia Inclusiva

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Analitzar les necessitats específiques de suport per facilitar el procés d'inclusió.
- Analitzar les institucions educatives i socials per tal d'afavorir una resposta més ajustada a les necessitats específiques de suport dins del marc d'un educació per a tothom.
- Dissenyar i regular espais d'ensenyament-aprenentatge en contextos de diversitat.
- Proposar i utilitzar estratègies didàctic–organitzatives adequades per tal d'avançar en el procés d'inclusió educativa i social.
- Treballar entre iguals i col·laborar amb els serveis educatius i socials de l'entorn implicats en el procés d'inclusió.
- Planificar, desenvolupar, adaptar i avaluar intervencions educatives amb persones amb necessitats específiques de suport en els diferents entorns educatius i socials: família, centres educatius, context social i cultural.

Competències transversals

- Desenvolupar espais de reflexió que facilitin un canvi de “mirada” en relació a les persones amb necessitats de suport dins del marc d’una educació per a tothom.
- Crear espais que permetin valorar les competències personals de tots i totes des d’un posicionament constructiu i positiu.
- Comunicar coneixements, idees, valors i conclusions de manera efectiva i saber-les compartir.
- Treballar en equips i desenvolupar actituds de col·laboració i de participació com a membre actiu de la comunitat.
- Utilitzar tècniques necessàries per a la recollida d'informació de diferents fonts.
- Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos pel desenvolupament professional.
- Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Vols rebre més informació?