Mòdul 1. Diplomatura de postgrau Psicologia de la Creativitat

Assignatura Crèdits Caràcter

El producte creatiu

6 ECTS

Obligatòria

El procés creatiu

6 ECTS

Obligatòria

La construcció creativa

6 ECTS

Obligatòria

Taller de tècniques de creativitat

12 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Diplomatura de postgrau Comunicació Creativa

Assignatura Crèdits Caràcter

Estructurar i presentar

6 ECTS

Obligatòria

Comunicació estratègica i below the line

6 ECTS

Obligatòria

Estratègies creatives

6 ECTS

Obligatòria

Creativitat gràfica, audiovisual i internet

12 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball de fi de màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball de fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Psicocreativitat es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular el màster sencer
- Matricular els estudis intermedis del programa: la diplomatura de postgrau en Psicologia de la Creativitat i la diplomatura de postgrau en Comunicació Creativa, i un cop superades les dues, matricular-se al treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Comunicació Creativa
Postgrau en Psicologia de la Creativitat

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Desenvolupar la capacitat i habilitat d'adoptar actituds personals positives com la flexibilitat, la creativitat, i la predisposició per acceptar noves informacions, situacions i metodologies.
- Comprendre, avaluar, criticar i discutir situacions o propostes de l'entorn professional de la comunicació, del disseny, del màrqueting i de la creació de nous productes o de trobar solucions a problemes quotidians.
- Potenciar la imaginació i el pensament productiu amb originalitat, flexibilitat i fluïdesa.
- Ser capaç de desenvolupar idees i conceptes específics de la comunicació audiovisual utilitzant les eines d'aquest mitjà.
- Saber desenvolupar projectes d'investigació i anàlisi relacionades amb la comunicació i la psicologia.
- Saber actuar amb fluïdesa en el context dels nous suports interactius i utilitzar els recursos disponibles com mitjà d'informació i d'utilització estratègica de la comunicació
- Saber desenvolupar noves idees i iniciatives en el món empresarial.
- Comprendre les implicacions sistèmiques de caràcter social, psicològic, de la comunicació, del seu desenvolupament i producció.
- Saber dissenyar i planificar estratègies per millores tant en processos productius com per resoldre problemes dels mateixos en l'àmbit de la comunicació, del màrqueting i empresarial.
- Saber planificar investigacions de tipus empresarial com, per exemple, estudis de mercat tan si es de posicionament com si són de nova creació.

Competències transversals

- Desenvolupar la imaginació i el pensament productiu amb originalitat, flexibilitat i fluïdesa.
- Saber dissenyar i utilitzar, a partir de les noves tecnologies, nous models d'actuació professional en qualsevol àmbit laboral.
- Negociar adequadament i gestionar l'assumpció d'acords
- Reconèixer i respectar els punts de vista i opinions d'altres membres quan es desenvolupa un treball en equip, i integrar-los en benefici dels resultats del projecte.
- Dirigir i coordinar un treball amb equips interdisciplinaris i liderar-los
- Ser crític amb el treball propi i amb els resultats del seu entorn.
- Demostrar empatia i potenciar la intel.ligència emocional per a la valoració de situacions dels objectes de l'entorn.
- Ser capaç de reunir i interpretar dades rellevants per a elaborar les pròpies argumentacions.
- Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i solucions.
- Ser capaç d'emprendre i culminar projectes de forma autònoma, professional i qualificada.

Títol que s'obté

Màster en Psicocreativitat

Vols rebre més informació?