Continguts

- Bases generals (bases conceptuals i bases neurobiològiques de la conducta). Mòdul general introductiu que inclou una introducció històrica i conceptual a la neuropsicologia i neurologia de la conducta, conceptes generals sobre les relacions entre el cervell, la conducta, els estats emocionals i les conductes socials; les bones pràctiques clíniques i de recerca; i les eines de treball general basades en l'evidència (estadística, preparació d'articles, etc.).

- Nucli general neuropsicològic (avaluació de l'estat mental, exploració neuropsicològica i neuropsiquiàtrica). Mòdul clínic on inicialment es mostren els problemes a enfocar a partir de la realitat epidemiològica. Posteriorment es presenten els fonaments neuropsicomètrics i les fases d'avaluació cognitiva. Finalment es presenten els instruments agrupats en detecció, instruments generals i instruments específics (tallers d'exploració neuropsicològica).

- Nucli d'estudi de la semiologia neuropsicològica general. Semiotècnia, normalitat, semiologia i patologia neuropsicològica.

- Nucli general neurològic (neurologia bàsica). Constitueix la vessant neurològica de les alteracions neuropsicològiques.

- Nucli general de neuroimatge, neurofisiologia i neuropatologia. Inclou els següents àmbits: neuroanatomia i neuroquímica, patologia neurològica, neuropatologia microscòpica i macroscòpica i tècniques complementàries en neuropsicologia i neurologia de la conducta (tècniques neurofisiològiques i de neuroimatge).

- Nucli d'estudi de les síndromes cerebrals en funció de la seva topografia. En aquest àmbit s'exposa la patologia neuropsicològica en funció de les denominades síndromes topogràfiques cerebrals. S'estudien les síndromes per lòbuls cerebrals.

- Nucli d'estudi d'entitats clínico-patològiques. Constitueixen la vessant neuropsicològica de les entitats clínico-patològiques com: trastorns vasculars, epilèpsia, esclerosis múltiple, traumatismes cranioencefàlics,demències, encefalopaties tóxico-metabòliques,hidrocefàlia,infeccions del SNC, SIDA, etc.

- Nucli de les funcions del llenguatge. Inclou l'estudi de les funcions cognitives i la seva alteració: llenguatge oral, lectura, escriptura.

- Nucli de funcions cognitives (síndromes neuropsicològiques i neuroconductuals). Constitueix el nucli tradicional de la neuropsicologia i la neurologia de la conducta: reconeixement, gestualitat, esquema corporal, funcions executives i memòria.

- Nucli de neuropsicologia infantil i evolutiva. S'estudia el desenvolupament de les funcions nervioses superiors i de la neuropsicologia infantil (síndromes, diagnòstic i rehabilitació).

- Nucli de rehabilitació i maneig del pacient. Bloc de la rehabilitació de les alteracions de les funcions cognitives agrupades per funcions (afàsia, agnòsia, funció executiva, atenció, etc) i tallers d'intervenció cognitiva.

- Nucli mèdic-legal. Introducció general a la medicina i la neuropsicologia forense dels trastorns cognitius i de la conducta.

- Treball fi de màster. Per complementar la formació els alumnes han de realitzar una tesina. La tesina pot tenir diverses característiques i temàtiques (història, revisió sistemàtica, series de casos clínics, normalitzacions pilot), però es promocionen específicament activitats d'interès clínic.

Assignatura Crèdits Caràcter

Principis Generals i Tècniques de Treball en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta

6 ECTS

Obligatòria

Història Clínica, Exploració Neuropsicològica. Tallers d'Exploració Neuropsicològica

15 ECTS

Obligatòria

Semiologia i Interpretació dels Test Neuropsicològics

6 ECTS

Obligatòria

Bases Neuroanatòmiques i Neuropatològiques: Neurologia Bàsica

9 ECTS

Obligatòria

Tècniques Complentàries de Neuroimatge i Electrofisiològiques al Diagnòstic Neurocognitiu

9 ECTS

Obligatòria

Síndromes Focals i Cognició

6 ECTS

Obligatòria

Neuropsicologia de les Entitats Clínic-Patològiques, Deteriorament Cognitiu i Demències

9 ECTS

Obligatòria

Neuropsicologia del Llenguatge

9 ECTS

Obligatòria

Neuropsicologia de la Memòria, Gnòsies, Praxis, Funcions Executives i Relacionades

15 ECTS

Obligatòria

Neuropsicologia Infantil i Evolutiva

9 ECTS

Obligatòria

Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

15 ECTS

Obligatòria

Neuropsicologia Forense

6 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Màster

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

S'ofereixen cursos d'actualització.

Programes relacionats

Curs en Bases Neuroanatòmiques i Neuropatològiques: Neurologia Bàsica
Curs en Història Clínica, Exploració Neuropsicològica. Tallers d'Exploració Neuropsicològica.
Curs en Neuropsicologia de la Memòria, Gnòsies, Praxis, Funcions Executives i Relacionades
Curs en Neuropsicologia de les Entitats Clínicopatològiques, Deteriorament Cognitiu i Demències
Curs en Neuropsicologia del Llenguatge
Curs en Neuropsicologia Forense
Curs en Neuropsicologia Infantil i Evolutiva
Curs en Principis Generals i Tècniques de Treball en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta
Curs en Rehabilitació Neuropsicològica i Tallers d'Intervenció Cognitiva
Curs en Semiologia i Interpretació dels Tests Neuropsicològics
Curs en Síndromes Focals i Cognició
Curs en Tècniques Complementàries de Neuroimatge i Electrofisiològiques en el Diagnòstic Neurocognitivo

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

A. En l'Avaluació i diagnòstic:

- Realitzar una història clínica dirigida amb un especial èmfasi en els trastorns cognitius, les capacitats funcionals i els trastorns neuropsiquiàtrics dels pacients.
- Realitzar una correcta avaluació de l'estat mental a la capçalera del pacient, en tots els seus apartats, incloent-hi les dades de conducta, atenció, llenguatge, memòria, capacitats visuoespacials, praxis, funcions executives i abstractes.
- Conèixer i adquirir experiència en els principals instruments relacionats amb l'avaluació de l'estat mental: cognitius, neuropsiquiàtrics i funcionals. Aquest coneixement inclou les característiques psicomètriques generals així com la sensibilitat, especificitat i valor predictiu dels instruments.
- Saber avaluar subjectes als quals no es pot aplicar una exploració neuropsicològica formal. Determinar la intensitat dels problemes observats i la possible urgència del tractament.
- Realitzar una adequada avaluació neuropsiquiàtrica i ésser capaç de reconèixer les síndromes (depressió, mania, ansietat, psicosi, trastorn obsessiu-compulsiu, etc.).
- Realitzar una correcta exploració neuropsicològica formal, adaptada a les necessitats del pacient. Això implica tenir coneixements sobre la determinació de prioritats d'avaluació.
- Adquirir experiència en els test neuropsicològics i les seves normes d'administració i puntuació. Conèixer les característiques psicomètriques generals així com la sensibilitat, especificitat i valor predictiu dels instruments.
- Ser capaç d'avaluar l'efecte de variables que tenen impacte en els rendiments cognitius com l'edat, l'educació, la fatiga, l'efecte dels fàrmacs, trastorns sensorials i malalties primàries psiquiàtriques, en els rendiments dels tests.
- Comprendre les bases anatòmiques i funcionals de l'exploració neuropsicològica, i en especial els seus aspectes qualitatius i realitzar una correcta interpretació dels resultats de les exploracions.
-Caracteritzar els mecanismes fisiopatològics de la disfunció del pacient.
- Ser capaç de realitzar diagnòstics diferencials en funció de perfils cognitius (capacitats preservades i alterades) observats.
- Reconèixer i definir el problema central cognitiu, conductual i/o neuropsiquiàtric del pacient destacant les qüestions clíniques importants per a obtenir respostes objectives.
- Sintetitzar les dades clíniques per establir un diagnòstic neuropsicològic, neuroconductual i neuropsiquiàtric.
- Extreure la informació rellevant i expressar-la correctament i eficaçment en informes adaptats a les situacions que motiven la consulta.
- Avaluar la intensitat i el pronòstic dels trastorns del pacient, així com les seves necessitats immediates i/o la participació d'altres professionals.

B. En el Tractament neuropsicològic i intervencions:

- Identificar els problemes rellevants del pacient i la seva jerarquia per a establir les necessitats i prioritats del/s tractament/s farmacològic/s.
- Determinar els objectius de les intervencions terapèutiques no farmacològiques.
- Definir un pla de tractament avaluant la seva durada, intensitat, recursos necessaris i control de la seva efectivitat.
- Conèixer les possibilitats de tractament farmacològic. Desenvolupar el pla terapèutic previst, amb la corresponent coordinació dels recursos necessaris.
- Realitzar els controls i l'ajust del pla segons les respostes del pacient als canvis observats.
- Avaluar els resultats.

Competències transversals

- Saber fer un anàlisi i síntesi de dades significatives i objectives pel desenvolupament de les seves tasques.
- Ser capaç de realitzar una bona organització i planificació de les tasques a realitzar.
- Determinar els problemes centrals a resoldre en relació als interlocutors.
- Ser capaç de resoldre els problemes determinats.
- Avaluar i discutir els resultats.
- Prendre decisions tenint en compte el resultats obtinguts.
- Saber comunicar i defensar els resultats davant dels referents.
- Saber treballar en un equip interdisciplinari.
- Establir una bona comunicació amb els interlocutors.
- Seleccionar els temes adequats per a la recerca.
- Revisar la literatura adequada en funció dels problemes a resoldre.
- Establir un disseny bàsic de la recerca i de consultar a especialistes en metodologia.
- Executar les fases de recerca i control del seu desenvolupament.
- Fer l'estudi estadístic bàsic, ad hoc, i en consultar a especialistes.
- Redactar un article científic.
- Fer la comunicació oral.
- Utilitzar els seus coneixements com eina de treball per fer un ensenyament efectiu en el camp de la docència.
- Utilitzar tecnologies educatives efectives en el camp de la docència.

Títol que s'obté

Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta

Vols rebre més informació?