Continguts

L'anàlisi dades s'ha utilitzat de manera intensiva i extensiva per moltes organitzacions. En ciències de la vida, l'anàlisi de dades clíniques és cada vegada més popular, fins i tot es podria dir cada vegada més essencial. Les aplicacions de IA poden beneficiar enormement a totes les parts involucrades en el sector de la salut. Per exemple, el anàlisis de dades pot ajudar a les organitzacions sanitàries en la presa de decisions de gestió, els metges identifiquen tractaments eficaços i les millors pràctiques, i els pacients reben millors i més assequibles serveis assistencials. L'enorme quantitat de dades generades per les transaccions d'atenció mèdica són massa complexos i voluminosos per a ser processats i analitzats per mètodes tradicionals. La intel.ligència artificial aplicada a l'anàlisi de dades proporciona la metodologia i la tecnologia per a transformar aquestes quantitats ingents de dades en informació útil per a la presa de decisions

Assignatura Crèdits Caràcter

Intel·ligència Artificial en Salut

10 ECTS

Obligatòria

Anàlisi de Dades en Salut

10 ECTS

Obligatòria

Entorns Big Data per a l’Anàlisi de Dades

10 ECTS

Obligatòria

Adquisició, Filtratge i Seguretat de Dades

10 ECTS

Obligatòria

Emmagatzemament i Visualització de Dades

10 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Màster

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular el màster sencer
- Matricular als estudis intermedis del programa: matricular individualment cada curs, i un cop superats tots, matricular la resta de crèdits i el treball de fi de màster.

Programes relacionats

Curs en Adquisició, Filtratge i Seguretat de Dades
Curs en Anàlisi de Dades en Salut
Curs en Emmagatzemament i Visualització de Dades
Curs en Entorns Big data per a l’Anàlisi de Dades
Curs en Intel·ligència Artificial en Salut

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Comprendre les tecnologies de generació de dades sanitàries i analitzar les necessitats de pretractament, emmagatzematge i processament de dades que es plantegen en l'àmbit de Ciències de la Salut.
- Dissenyar, implementar i avaluar un sistema, procés, component o programa per satisfer les necessitats plantejades en Salut.
- Aplicar mètodes matemàtics, principis algorítmics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement en l'àmbit de la Salut.
- Gestionar i explotar tota índole d'informació relacionada amb l'àmbit de la salut per a transformar-la en coneixement.
- Dissenyar, implantar i gestionar sistemes per a la gestió de conjunts de dades massius.
- Analitzar críticament els aspectes de seguretat i privacitat en un projecte amb dades clíniques.
- Desenvolupar un projecte d’anàlisi de dades clíniques seguint totes les etapes, i que cobreixi tant els aspectes tècnics com els ètics.

Competències transversals

- Capacitat per comprensió els aspectes, problemes i responsabilitats professionals, ètics, legals, de seguretat, i socials.
- Capacitat de funcionar eficaçment en equips multidisciplinaris per aconseguir un objectiu comú.
- Capacitat de comunicar-se de manera efectiva amb una varietat d'audiències.
- Capacitat d'analitzar l'impacte local i global d'aplicar Estratègies d'Intel·ligència Artificial i Big Data en els pacients, les organitzacions i la societat.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Intel.ligència Artificial i Big Data en Salut

Vols rebre més informació?