Presentació

El Màster Gènere i Comunicació va ser aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB el 3 de juliol de 2014 i prèviament havia estar aprovat tant per la Comissió de Màsters de la Facultat com pel Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.

El Màster es va posar en marxa el curs 2015/2016, ja que el curs 2014/2015 no va haver temps material per fer-ne la difusió necessària per dur-lo a terme.

El Màster sobre Gènere i Comunicació va omplir el buit existent en la formació acadèmica en aquest àmbit, ja que no existia cap altre màster o diplomatura de postgrau específicament dedicada a aquest àmbit d'estudi.

La justificació per crear el Màster Gènere i Comunicació estava molt clara:

- La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes promou en el seu Capítol II la necessitat d'oferir matèries específiques sobre el tema en l'educació superior. Concretament a l'article 25, on es diu que les administracions públiques han de procurar: la inclusió en els plans d'estudi en què sigui procedent d'ensenyaments en matèria d'igualtat entre homes i dones, la creació de postgraus específics i la realització d'estudis i recerques especialitzats en la matèria. En el mateix capítol, la llei determina que el principi d'igualtat ha de ser present a la societat de la informació tant en el seu disseny i execució com en els continguts.

- La mateixa llei, en el seu Títol III, referit a la igualtat i els mitjans de comunicació, especifica la necessitat de treballar tant des dels mitjans públics com privats, en pro de la transmissió d'una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes al mateix temps que s'ha de promoure el coneixement i el principi d'igualtat entre dones i homes.

- Tenint en compte aquests antecedents, i el fet que a cap universitat catalana, tant pública com privada, no existia, ni existeix encara, cap màster específic sobre Gènere i Comunicació, vam pensar que era adient presentar una proposta que omplís aquest buit. Existeix el Màster Interuniversitari Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (organitzat per les universitats catalanes, entre elles la UAB) i el màster en Estudis de la Diferència Sexual del centre DUODA (UB), però cap dels dos casos està enfocat a l'àmbit comunicatiu sinó que se centren més en els àmbits històrics i sociològics.

- Pel que fa a la formació en Gènere i Comunicació només hi ha una assignatura optativa a quart curs al Grau de Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (No hi ha cap formació sobre Gènere i Comunicació ni a Publicitat i RRPP ni tampoc a Comunicació Audiovisual). Tampoc existeix formació sobre aquest tema a altres Universitats espanyoles. A Espanya o a les universitats llatinoamericanes, que se sàpiga, tampoc existeix un màster centrat en aquest tema.

- Per tant, sembla força comprensible i raonable la proposta de crear un Màster d'aquestes característiques, a semblança del que passa a altres universitats europees, com per exemple la Goldsmith University of London, titulat precisament Gender, Media and Culture que és el model que inspira la present proposta. La Liverpool University té un Master sobre Politics and the Media amb un fort component d’estudis de gènere.

Objectius

El Màster sobre Gènere i Comunicació ofereix una formació crítica i de qualitat sobre els condicionants socials que afecten les identitats de gènere i el sistema comunicatiu: S'estudia el sistema de mitjans en tots els suports i modalitats comunicatives: premsa diària convencional, premsa digital, revistes, ràdio, televisió, publicitat, cinema, gabinets de premsa, assessories de comunicació, community managers etc.


Tot això configura un amplíssim entramat d'escenaris amb els quals totes les persones hem de lidiar cada dia, sent la variable de gènere una condició universal transversal que afecta a les possibilitats de realització personal. El Màster inclou una formació teòrica sobre la gestació de les identitats de gènere en el món contemporani i la seva relació amb la visibilitat comunicativa. S'analitza la comunicació com fenomen global tenint en compte els contextos socials on les identitats de gènere es desenvolupen, amb especial atenció als aspectes més rellevants, com són la violència de gènere, els moviments migratoris, el fet religiós, les noves masculinitats, les problemàtiques de la transexualitat, el tràfic de persones, la prostitució etc. i la seva representació mediàtica.

També es presta atenció a altres àmbits socials com poden ser l'educatiu, el sanitari, el judicial tot des d'una perspectiva de gènere i relacionant-los amb la vessant comunicativa.

Requisits d'accés

Llicenciats o graduats en alguna disciplina de les ciències socials i humanes.
Qualsevol altra procedència caldrà consultar-la amb la coordinadora del màster.

Sortides professionals

- Exercir el periodisme o la publicitat com a professional amb una formació especialitzada en gènere i comunicació.
- Realitzar estudis o investigacions per a institucions i entitats sobre la comunicació en el món contemporani.
- Proposar campanyes publicitàries des d'una perspectiva de gènere per a entitats o institucions relacionades amb la comunicació.
- Assessorar empreses i institucions relacionades amb el món de la comunicació per a implementar plans d'igualtat, d'acord amb la llei de 2007.
- Desenvolupar el paper de defensora/defensor de la audiència o del lector en mitjans de comunicació escrits o audiovisuals.
- Elaborar projectes professionals en el camp de la comunicació des d'una perspectiva de gènere: revistes, programes televisius o radiofònics, propostes editorials, etc.
- Desenvolupar projectes professionals o continguts mediàtics des d'una perspectiva de gènere: plataformes digitals, webs, etc.

Contacte

Isabel Muntané Rodríguez

Telèfon: 935812908

Correu electrònic: master.gic@uab.cat

Web: http://www.mastergenerecomunicacio.org/

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

5a Edició
Places: 30
Orientació: Acadèmica, Recerca, Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3339/5
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Pati Maning, Carrer Montalegre, 7, Barcelona. 08001.
Dates: del 09/10/2018 al 06/06/2019
Idioma de docència:
Castellà (75%), Català (25%)
Centres responsables:
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Centres col·laboradors:
Diputació de Barcelona
Títol que s'obté:
Màster en Gènere i Comunicació

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.