Màster en Gènere i Comunicació

Vols contribuir a posar fi al sexisme a la comunicació? En aquest màster t'oferim formació teòrica i pràctica per incorporar la perspectiva de gènere a l'exercici professional

Assignatura Crèdits Caràcter

Gènere, comunicació i canvi social

6 ECTS

Obligatòria

Contextos socials i mitjans de comunicació I (salut, multiculturalitat, religió i diversitat afectiva)

6 ECTS

Obligatòria

Comunicació econòmica, política i perspectiva de gènere

6 ECTS

Obligatòria

Gènere i discurs radiofònic i audiovisual

6 ECTS

Obligatòria

Nous formats digitals. Eines per a la transformació social

6 ECTS

Obligatòria

Representació i defensa de la diversitat de gèneres en els discursos

6 ECTS

Obligatòria

Comunicació social, cultural, desenvolupament i perspectiva de gènere

6 ECTS

Obligatòria

Contextos socials i mitjans de comunicació II (justícia, sexualitat i masculinitats)

6 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

12 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster de formació permanent en Gènere i Comunicació es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular-lo sencer.
- Matricular el diploma d'especialització (codi TCS 3708), i un cop superat matricular 30 ECTS, per completar els 60 ECTS.
- Matricular individualment cada curs, i un cop superats tots, matricular el treball final de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Gènere i Comunicació
Curs en Comunicació Econòmica, Política i Perspectiva de Gènere
Curs en Comunicació Social, Cultural, Desenvolupament i Perspectiva de Gènere
Curs en Contextos Socials i Mitjans de Comunicació I (Salut, Multiculturalitat, Religió i Diversitat Afectiva)
Curs en Contextos Socials i Mitjans de Comunicació II (Justícia, Sexualitat i Masculinitats)
Curs en Gènere, Comunicació i Canvi Social
Curs en Gènere, Discurs Radiofònic i Audiovisual
Curs en Nous Formats Digitals. Eines per la Transformació Social
Curs en Representació i Defensa de la Diversitat de Gèneres en els Discursos

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Situar els conceptes fonamentals del sistema sexe/gènere en el context comunicatiu internacional tenint en compte les especificitats del col·lectiu LGTBI+.
- Dominar les eines teòriques i metodològiques necessàries per a comprendre les situacions de desigualtat per raó de sexe/gènere, per altres discriminacions com poden ser l'origen o la religió o la diversitat del col·lectiu LGTBI+ en el context comunicatiu.
- Elaborar diagnòstics, fer balanços, o estudis sobre la desigualtat per raó de sexe/gènere i per la multiplicitat d'identitats de gènere en el camp de la comunicació.
- Implementar activitats u oferir assessorament a empreses i institucions sobre gènere i comunicació, incloent el col·lectiu LGTBI+.
- Crear i elaborar projectes, campanyes, activitats o materials didàctics en el camp de la comunicació amb una perspectiva de gènere.
- Elaborar Plans d'Igualtat en les empreses i institucions d'acord amb la llei 3/2007 de 22 de març i la Llei catalana 7/2015 d’Igualtat efectiva entre homes i dones.
- Implementar activitats, oferir assessorament a empreses i institucions o elaborar diagnòstics i informes referent al col·lectiu LGTB+I, segons la llei 11/2014 Per garantir els drets LGTBI i per erradicar l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia.
Del Treball de Final de Màster:
-Elaborar treballs de caràcter teòric aplicant una metodologia científica als camps dels estudis de gènere i comunicació.
- Proposar nous formats a l'hora d'elaborar productes professionals des de la perspectiva de gènere (webdocs, productes digitals, plataformes interactives, websèries, etc.)

Competències transversals

- Impulsar i fomentar l'esperit crític davant el sistema comunicatiu actual.
- Fomentar el treball en equip i la capacitat per aportar idees al treball cooperatiu des d'una perspectiva de gènere.
- Potenciar les capacitats reflexives per a entendre i analitzar els fenòmens complexos en el món actual actual des de la perspectiva de gènere.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Gènere i Comunicació

Vols rebre més informació?