Continguts

Aquest Màster en Estil de Vida Saludable forma assessors, consultors i especialistes en els àmbits de la salut i de l'esport, en:
- La promoció i la instauració d’estils de vida saludables, des d’una perspectiva sostenible i ecològica, dirigides a empreses i entitats tan públiques com privades.
- La promoció i la instauració d'estils de vida saludables en la població general, des d’una perspectiva sostenible i ecològica.
- L'aplicació pràctica en la població general de programes sostenibles per a la millora de l'estil de vida en relació a la salut, basats en la combinació d'activitat física/esportiva, conducta alimentària, hàbits de son i de gestió emocional.
- La gestió del procés d'estrès/recuperació dels esportistes.
- La tutorització virtual de la gestió d'un estil de vida saludable a partir de sistemes e-Health o mHealth, quan l'objectiu és la població general.
- La tutorització virtual en esportistes de la gestió del procés d'estrès/recuperació a partir de tecnologia mHealth, quan l'objectiu és l'esport.

Assignatura Crèdits Caràcter

Activitat física i estil de vida saludable

6 ECTS

Obligatòria

Relaxació i Estil de Vida Saludable

6 ECTS

Obligatòria

Dieta i Estil de Vida Saludable

6 ECTS

Obligatòria

Son i Estil de Vida Saludable

6 ECTS

Obligatòria

Estil de Vida Saludable Integral

6 ECTS

Obligatòria

Consell Dietètic

6 ECTS

Obligatòria

Gestió Emocional i Estil de Vida Saludable

6 ECTS

Obligatòria

Estil de Vida i Salut Planetària

6 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Màster

12 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Existeixen dues possibilitats de formar-se parcialment en els continguts del Màster: A) Cursar el Postgrau en Estil de Vida Saludable, que ofereix el domini de tècniques d'adherència a hàbits saludables com l’activitat física-esportiva, la conducta alimentària, els hàbits de son i la gestió de l’estrès; B) Cursar mòduls independentment que corresponen a cadascun dels hàbits saludables anteriors. Posteriorment, es podran convalidar els mòduls realitzats com cursos independents, i es podrà completar el postgrau o el màster cursant els mòduls restants.

Programes relacionats

Postgrau en Estil de Vida Saludable
Curs en Activitat Física i Estil de Vida Saludable
Curs en Dieta i Estil de Vida Saludable
Curs en Relaxació i Estil de Vida Saludable
Curs en Son i Estil de Vida Saludable

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

• Conèixer la importància de la gestió emocional en l’estil de vida saludable.
• Conèixer les principals tècniques i els principals programes amb eficàcia demostrada sobre la gestió emocional.
• Dominar conceptes teoricopràctics bàsics sobre mindfulness.
• Conèixer les bases per a poder realitzar un consell dietètic individualitzat.
• Aplicar el consell dietètic adaptat a les diferents situacions al llarg de la vida.
• Conèixer els conceptes i àmbits d’actuació i aplicació de la salut Planetària.
• Conèixer les estratègies per a l’implantació d’una dieta planetària.
• Avaluar la integració de l’estil de vida saludable en la salut planetària.
• Aplicar en un cas pràctic els hàbits de vida saludables i sostenibles treballats en el Màster.
• Conèixer el model d’intervenció basat en els Estadis de Canvi, per tal d’avaluar, de promocionar i d’instaurar estils de vida saludables.
• Avaluar l’estil de vida en relació a les conductes d’activitat física, esportives, d’alimentació,d’hàbits de son i de gestió de l’estrés.
• Aplicar intervencions per a millorar l’estil de vida en relació a les conductes d’activitat física, esportives, d’alimentació, d’hàbits de son i de gestió de l’estrés.
• Avaluar l’efectivitat dels diferents procediments utilitzats en les intervencions.
• Quan l’objectiu és la població general, aplicar la tutorització virtual de la gestió d’un estil de vida saludable.
• Quan l’objectiu és l’esport, aplicar la tutorització virtual en esportistes de la gestió de l’estrés a partir d’un sistema adaptat

Competències transversals

• Adoptar un compromís amb la salut global del planeta integrant l’estil de vida de les persones.
• Tenir habilitats d’assessorament i de consultoria en l’àmbit de la salut.
• Quan l’objectiu és la població general, tenir habilitats per al tracte interpersonal amb els diferents professionals de la salut.
• Quan l’objectiu és l’esport, tenir habilitats per al tracte interpersonal amb els diferents agents esportius
• Tenir habilitats per treballar en equips interdisciplinaris en els àmbits de la salut o de l’esport.
• Tenir un compromís ètic per a optimitzar el benestar i l’estil de vida de les persones o
dels esportistes.
• Tenir habilitats per a la tutorització virtual d’usuaris o d’esportistes.

Títol que s'obté

Màster en Estil de Vida Saludable

Vols rebre més informació?