Assignatura Crèdits Caràcter

Economy fundamentals for business management

15 ECTS

Obligatòria

Economy core concepts for business management

15 ECTS

Obligatòria

Economy advanced concepts for international business and management

12 ECTS

Obligatòria

Inter-ship

9 ECTS

Obligatòria

Master Project

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster de Formació Permanent Business Management es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular el programa sencer.
- Matricular els tres mòduls independents, un cop superats, matricular els 18 ECTS restants.

Programes relacionats

Curs en Economy Advanced Concepts for International Business and Management
Curs en Economy Core Concepts for Business Management
Curs en Economy Fundamentals for Business Management

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer i comprendre la complexitat de la gestió empresarial i en el context dels - negocis internacionals.
- Identificar, reconèixer i relacionar les característiques de l'economia, necessàries per la gestió empresarial
- Demostrar les capacitats de comunicació en el món dels negocis i les relacions interpersonals en el món de l'empresa i internacional.
- Aplicar la sistemàtica de la presa de decisions necessàries per a la gestió dels recursos humans i els sistemes organitzatius de les empreses.
- Analitzar els sistemes financers i comptables de les empreses i demostrar les habilitats en la seva aplicació per la gestió empresarial.
- Reconèixer les necessitats dels clients i dissenyar les accions de màrqueting necessàries per que l'empresa s'adeqüi al que els clients poden comprar.
- Seleccionar i validar les polítiques de relació entre les empreses i de la cadena de distribució de productes i serveis.
- Utilitzar eines de gestió que proporcionen els sistemes de informació i l'ús adequat de dades.
- Analitzar mercats financers i utilitzar eficientment els recursos disponibles per a la gestió de les inversions.
- Solucionar les necessitats de lideratge i d'aplicació de les estratègies empresarials que sorgeixin en diferents contextos internacionals.
- Reconèixer les característiques dels mercats i negocis internacionals i jutjar les oportunitats que pot tenir l'empresa com també les amenaces que poden sorgir tan de l'activitat internacional com la de no fer-la.
- Analitzar els mercats emergents, les formes d'entrada al mercats, les finances i màrqueting internacionals.
- Practicar en empreses col·laboradores del programa diferents aspectes de gestió empresarial.
- Demostrar la gestió empresarial a través d'un treball – projecte com a culminació del programa.

Competències transversals

Instrumentals

- Desenvolupar les capacitats de comunicació oral i escrita que exigeix la gestió empresarial.
- Comunicar eficientment les idees oralment i escrivint tan a receptors experts com no experts.
- Analitzar distintes situacions de la complexa realitat empresarial en el procés de canvi continuat en el que es troba.
- Prendre decisions adequades i amb qualitat amb la utilització de les tècniques i mètodes de gestió empresarial.
- Dissenyar estratègies, definir objectius i plans de negoci.
- Demostrar la capacitat d’anàlisi i síntesi.

Interpersonals

- Dirigir i coordinar equips de treball
- Desenvolupar pensament i raonament crític
- Promoure les capacitats i talents del integrants dels equips de treball
- Saber gestionar els conflictes que pugui sorgir
- Ser responsable ètica, professional i socialment en la pràctica professional, respectant la diversitat de idees persones i situacions
- Treballar en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
- Negociar exitosament amb clients, proveïdors o d'altres entitats de l'entorn de l'empresa.

Sistèmiques

- Treballar de forma autònoma.
- Gestionar projectes.
- Demostrar les capacitats de lideratge.
- Adaptar-se a entorns canviants complexes.
- Prendre decisions sobre la gestió del temps i gestió de recursos.
- Ser pro-actiu en el desenvolupament de les capacitats professionals i de l'empresa, desenvolupant la creativitat, la curiositat i l'emprenedoria.
- Impulsar propostes innovadores en l'àmbit de la investigació i nous desenvolupaments tecnològics i científics.
- Actuar respectant el mitjà ambient i la sostenibilitat.
- Tenir cura de la qualitat en la gestió empresarial.

Títol que s'obté

Máster de Formació Permanent in Business Management.

Vols rebre més informació?