Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a les migracions contemporànies

9 ECTS

Obligatòria

Polítiques públiques i gestió de la diversitat

6 ECTS

Obligatòria

Educació: infància, joventut i minories

6 ECTS

Optativa

Mercat de treball: drets laborals i processos d'integració

6 ECTS

Optativa

Règim jurídic dels estrangers: drets, residència, treball, sancions

6 ECTS

Optativa

Els estrangers en condicions de vulnerabilitat: drets i protecció

6 ECTS

Optativa

Gestió innovadora de la immigració, mobilització social i transformació

6 ECTS

Optativa

Pràctiques professionals

6 ECTS

Optativa

Itineraris

Aquesta diplomatura de Postgrau està inclosa al màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies.1759

Programes relacionats

Curs en Educació: Infància, Joventut i Minories
Curs en Els Estrangers en Condicions de Vulnerabilitat: Drets i Protecció
Curs en Gestió Innovadora de la Immigració, Mobilització Social i Transformació
Curs en Introducció a les Migracions Contemporànies
Curs en Mercat de Treball: Drets Laborals i Processos d'Integració
Curs en Polítiques Públiques i Gestió de la Diversitat
Curs en Règim Jurídic dels Estrangers: Drets, Residència, Treball, Sancions

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar les dinàmiques de les migracions contemporànies com a procés social en un context de globalització.

- Adquirir els elements d'anàlisi del fenomen migratori des de diverses perspectives (sociològica, antropològica, politològica, jurídica i econòmica.

- Contextualitzar el fenomen migratori a Espanya dins del marc europeu i global pel que fa a les polítiques públiques en matèria migratòria.

- Identificar els diversos models de gestió del fet migratori en societats multiculturals de referència i les seves implicacions en els processos d'integració des d'una perspectiva crítica.

- Analitzar el gènere como una de les principals relacions socials que configuren els patrons migratoris, els processos d'integració i el disseny de les polítiques publiques.

- Identificar els factors que expliquen les pautes d'incorporació i promoció laboral de la població immigrada a la societat receptora.

-Identificar el paper de l'educació formal i de les trajectòries dels fills i filles en els projectes migratoris dels diversos grups migrants a Catalunya i la seva relació amb les estructures familiars i comunitàries.

- Identificar les diverses formes d'expressió mediàtica i participativa dels migrants i avaluar les seves possibilitats dinamitzadores.

- Analitzar de manera crítica el tractament mediàtic de les migracions i la seva relació amb el discurs polític.

- Abordar els problemes d'estrangeria a partir dels principals procediments i tràmits i la corresponent familiarització amb els formularis, expedients i resta de documentació.

- Abordar de manera crítica la normativa d'estrangeria i proposar fórmules o instruments de millora en la gestió i implementació de la normativa d'estrangeria.

- Realitzar una intervenció mediadora per tal de millorar la relació entre persones i grups.

- Assessorar als ens autonòmics i locals en el desenvolupament de les competències en matèria d'informes d'integració, d'habitatgeid'arrelament.

- Analitzar polítiques públiques que abordin la integració de la població immigrada des de la dimensió de la igualtat, de la redistribució i de la gestió de la diversitat

- Elaborar i avaluar plans i programes d'integració de la immigració i avaluar les implicacions del fenomen migratori en els plans sectorials.

- Sol.licitar, desenvolupar i gestionar projectes d'integració susceptibles de finançament públic i privat.

- Assessorar en l'àmbit privat en matèria d'immigració i de la gestió de la diversitat.

- Realitzar entrevistes, redacció de recursos i escrits i identificació de persones en situació de vulnerabilitat

- Comprendre, analitzar jurídicament i proposar solucions fonamentades en la normativa i jurisprudència vigents en el àmbit de l'estrangeria.

- Aplicar de manera integrada i relacional els coneixements en els diferents àmbits

Competències transversals

- Localitzar i gestionar les fonts de documentació i informació més rellevants en l'àmbit d'estudi

- Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinar

- Demostrar creativitat, iniciativa i capacitat resolutiva en entorns complexos

- Integrar els diferents aprenentatges, posar-los en relació i utilitzar-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos.

- Comunicar oralment i per escrit, de forma clara i efectiva, un projecte d'intervenció en un entorn professional no acadèmic

- Assessorar de forma integral i gestionar els conflictes en el marc d'una societat plural i diversa culturalment

- Aplicar en la pràctica i en un context intercultural els coneixements apresos

- Aportar solucions integrals i contextualitzades a les problemàtiques socials i conflictes en què tinguin protagonisme destacat la desigualtat que afecta a determinats grups que són producte social del fet migratori o la diversitat cultural.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau Immigració: Drets i Cohesió Social

Vols rebre més informació?