Assignatura Crèdits Caràcter

Disseny de sistemes de gestió de documents electrònics

5 ECTS

Obligatòria

Processos i Eines de Gestió de Documents Electrònics

9 ECTS

Obligatòria

Models Tecnològics de Sistemes de Gestió Documental

6 ECTS

Obligatòria

Explotació de Dades i Informació

5 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de postgrau

5 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Gestió de Documents Electrònics es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se a la diplomatura de postgrau sencera.
- Matricular-se individualment a les diferents assignatures que componen la diplomatura de postgrau per, un cop superats totes, matricular el treball final de diplomatura.


*Aquest programa ofereix certificacions dels següents assignatures/cursos:

- Certificat d'aprofitament del Curs Disseny de sistemes de gestió de documents electrònics.
- Certificat d'aprofitament del Curs Processos i eines de gestió de documents electrònics.
- Certificat d'aprofitament del Curs Models tecnològics de sistemes de gestió documental.
- Certificat d'aprofitament del Curs Explotació de dades i de la informació.

Programes relacionats

Curs en Disseny de Sistemes de Gestió de Documents Electrònics
Curs en Explotació de Dades i de la Informació
Curs en Models Tecnològics de Sistemes de Gestió Documental
Curs en Processos i Eines de Gestió de Documents Electrònics

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Aplicar les normes legals i estàndards vinculats amb la gestió de documents i arxius en l'elaboració de projectes i la seva avaluació.
- Desenvolupar i aplicar polítiques d'informació i dels seus subsistemas (gestió documental, web, gestió administrativa, transformació digital, difusió, etc.).
- Conèixer, dissenyar, implantar i administrar sistemes de gestió de documents electrònics.
- Avaluar i seleccionar eines informàtiques de gestió de documents electrònics i preservació digital segons el seu ús i necessitats.-
- Conèixer els sistemes d'anàlisi de riscos, de seguretat i de preservació de documents i evidències electròniques.
- Dissenyar i administrar sistemes d'informació basats en dades obertes i sobre la reutilització de la informació.
- Conèixer i dissenyar la gestió per processos i la seva aplicació en la millora, modernització i digitalització dels procediments de treball i negoci de qualsevol organització.
- Conèixer i avaluar casos reals d'implantació d'eines i processos de transformació electrònics i gestió de documents tant de l'àmbit públic com del privat.
- Integrar coneixements i habilitats en l'exercici pràctic professional i en l'elaboració d'un treball acadèmic.

Competències transversals

- Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i la multiculturalitat.
- Demostrar capacitat de lideratge i iniciativa i generar propostes innovadores i competitives.
- Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics

Vols rebre més informació?