Assignatura Crèdits Caràcter

Llenguatge Musical

10 ECTS

Obligatòria

Cançó i Audició

10 ECTS

Obligatòria

Recursos Didàctics Musicals

5 ECTS

Obligatòria

Projecte Final

5 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Educació Musical es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se a la diplomatura de postgrau .

- Matricular-se individualment als diferents cursos de la diplomatura de postgrau: curs en Llenguatge musical, Curs de Cançó i audició, Curs de Recursos didàctics musicals, i un cop superats tots, matricular-se i el projecte final .

Programes relacionats

Curs en Cançó i Audició
Curs en Llenguatge Musical
Curs en Recursos Didàctics Musicals

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Fer pràctica de situacions d'ensenyament i aprenentatge en l'àmbit de l'educació musical.

- Desenvolupar les competències del professorat de música.

- Reconèixer la gran diversitat de contextos (socials, econòmics, artístics, etc.) que envolten l'entorn musical.

- Aplicar diverses metodologies d'aprenentatge del llenguatge musical a partir d'eines multimèdia.

- Ampliar el repertori musical de cançons i audicions.

Competències transversals

- Dominar els mitjans informàtics per a poder-los emprar de manera fluïda en l'àmbit de l'educació musical, i en altres àmbits educatius similars.

- Experimentar la comunicació a través del llenguatge musical, les cançons, les audicions, i l'ús de la tecnologia relacionada amb la música i la seva realitat socio-cultural.

- Desenvolupar l'autonomia i la iniciativa personal en la manipulació d'objectes, l'experimentació amb tècniques i materials, la capacitat d'observació, la indagació i la planificació.

Títol que s'obté

Diploma d'especialització postgrau en Educació Musical

Vols rebre més informació?