Presentació

- El curs està dirigit a l'estudiant universitari i al públic cultivat en general que desitja posseir una formació egiptològica especialment centrada en alguns temes multidisciplinars vinculats a l'egiptologia.
- El curs serveix a l'estudiant per a mostrar com la cultura egípcia presenta una llarga continuïtat en el temps i la seva evolució i adaptació a partir de la barreja amb altres cultures foranes com la grega o la romana.
- El curs està concebut com una introducció a un període de la història de l'antic Egipte tradicionalment poc considerat, com és l'Egipte romà, però que ofereix un gran potencial pel que fa a l'estudi tant del propi Egipte antic com de l'Imperi Romà, convertint-se, de fet, en un espai fonamental per a la comprensió dels aspectes socials, econòmics i culturals d'aquest període de l'antiguitat.

Continguts

En aquest curs, l'estudiant es familiaritzarà amb les principals fonts que permeten apropar-se al coneixement de l'Egipte romà, tant fonts literàries clàssiques, com epigràfiques (epígrafs, ostraca, etc.), papirològiques i, especialment, arqueològiques. A partir d'aquestes fonts es proposarà una anàlisi dels principals elements que permeten comprendre l'evolució de l'antic Egipte sota el domini romà. D'aquesta manera es posarà èmfasi en diferents aspectes claus per a això com, per exemple, el procés d'annexió d'Egipte i la seva estructura política i administrativa dins de l'Imperi Romà; l'estructura social de la població i els canvis en relació amb el període ptolemaic; el paper clau dins de l'economia del món romà de la província d'Egipte; el procés de sincretisme cultural experimentat en aquest territori; o els canvis i continuïtats experimentats des d'una vessant religiosa, incloent la gènesi del cristianisme a la zona. Tot plegat permetrà a l'estudiant obtenir una visió panoràmica sobre els cinc segles d'història de l'Egipte romà; una visió actualitzada i basada tant en la tradició historiogràfica com en els treballs arqueològics més recents.

Objectius

Aprofundir en el coneixement d'una època poc tractada però molt important, a través de l'arqueologia

Requisits d'accés

- Graduats, diplomats o llicenciats de qualsevol branca de les ciències humanes i socials, però també graduats, diplomats o llicenciats d'altres especialitats o persones sense titulació universitària que tinguin inquietuds i coneixements humanístics.
- S'admetran persones amb i sense titulació universitària, que tindran dret només a un certificat.
- En cap cas aquest curs podrà convalidar l'assignatura que amb el mateix títol i contingut forma part del diploma on line Antic Egipte, que també ofereix la UAB.

Sortides professionals

El curs oferix a l'alumne un major bagatge cultural en el món de l'arqueologia, per la qual cosa amplia les capacitats de qualsevol que vullga desenrotllar-se més en eixe àmbit. Aquest és un curs acadèmic, no professionalitzador, encara que després els nostres estudiants desenvolupen les activitats i/o es mouen en els camps laborals següents (per als quals surten capacitats):
- El treball i la recerca personals.
- La docència (ensenyaments egiptològics a secundària, en el marc universitari, en institucions privades).
- La participació en missions arqueològiques a Egipte.
- L'activitat editorial (traducció o edició d’obres egiptològiques).
- El turisme cultural (viatges especialitzats).
- La museística, les exposicions i la conservació del patrimoni egiptològic.
- La gestió cultural en l'àmbit egiptològic.
- El periodisme cultural.

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 935868834

Correu electrònic: Jose.Lull@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/iepoa

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3864/3
Modalitat: Online
Dates: del 16/03/2021 al 14/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Arqueologia de l'Egipte Romà

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.