• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3864/4
  • 4a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 5 ECTS
  • Inici: 15/03/2022
  • Final: 12/05/2022
  • Places: 25
  • Orientació: Acadèmica
  • Preu: 130 €
  • Idioma de docència: Castellà
- El curs està dirigit a l'estudiant universitari i al públic cultivat en general que desitja posseir una formació egiptològica especialment centrada en alguns temes multidisciplinars vinculats a l'egiptologia.
- El curs serveix a l'estudiant per a mostrar com la cultura egípcia presenta una llarga continuïtat en el temps i la seva evolució i adaptació a partir de la barreja amb altres cultures foranes com la grega o la romana.
- El curs està concebut com una introducció a un període de la història de l'antic Egipte tradicionalment poc considerat, com és l'Egipte romà, però que ofereix un gran potencial pel que fa a l'estudi tant del propi Egipte antic com de l'Imperi Romà, convertint-se, de fet, en un espai fonamental per a la comprensió dels aspectes socials, econòmics i culturals d'aquest període de l'antiguitat.

Continguts

En aquest curs, l'estudiant es familiaritzarà amb les principals fonts que permeten apropar-se al coneixement de l'Egipte romà, tant fonts literàries clàssiques, com epigràfiques (epígrafs, ostraca, etc.), papirològiques i, especialment, arqueològiques. A partir d'aquestes fonts es proposarà una anàlisi dels principals elements que permeten comprendre l'evolució de l'antic Egipte sota el domini romà. D'aquesta manera es posarà èmfasi en diferents aspectes claus per a això com, per exemple, el procés d'annexió d'Egipte i la seva estructura política i administrativa dins de l'Imperi Romà; l'estructura social de la població i els canvis en relació amb el període ptolemaic; el paper clau dins de l'economia del món romà de la província d'Egipte; el procés de sincretisme cultural experimentat en aquest territori; o els canvis i continuïtats experimentats des d'una vessant religiosa, incloent la gènesi del cristianisme a la zona. Tot plegat permetrà a l'estudiant obtenir una visió panoràmica sobre els cinc segles d'història de l'Egipte romà; una visió actualitzada i basada tant en la tradició historiogràfica com en els treballs arqueològics més recents.

Sortides professionals

El curs oferix a l'alumne un major bagatge cultural en el món de l'arqueologia, per la qual cosa amplia les capacitats de qualsevol que vullga desenrotllar-se més en eixe àmbit. Aquest és un curs acadèmic, no professionalitzador, encara que després els nostres estudiants desenvolupen les activitats i/o es mouen en els camps laborals següents (per als quals surten capacitats):
- El treball i la recerca personals.
- La docència (ensenyaments egiptològics a secundària, en el marc universitari, en institucions privades).
- La participació en missions arqueològiques a Egipte.
- L'activitat editorial (traducció o edició d’obres egiptològiques).
- El turisme cultural (viatges especialitzats).
- La museística, les exposicions i la conservació del patrimoni egiptològic.
- La gestió cultural en l'àmbit egiptològic.
- El periodisme cultural.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 935868834

Informació addicional

http://www.uab.cat/iepoa

Vols rebre més informació?