Pla d'estudis Grau en Arqueologia

Treball de fi de grau

Amb la realització del Treball Fi de Grau (TFG)  l’alumne haurà de demostrar que ha assolit les competències i els resultats de l'aprenentatge bàsics adquirits durant la seva formació acadèmica al Grau d'Arqueologia mitjançant la redacció d’un treball d'iniciació a la recerca, amb una extensió orientativa d’entre 20 i 30 pàgines (aprox. 2.100 caràcters per full). El treball consisteix en l'elaboració i presentació d'un tema que permeti una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades a l'arqueologia. Es valora especialment el plantejament del marc teòric, la documentació, descripció i anàlisi de les dades arqueològiques, la capacitat de raonament científic mitjançant la planificació experimental, plantejament d'hipòtesis i la seva possible contrastació, i la selecció i anàlisi crítica de la bibliografia específica del tema escollit. El treball ha de tenir un caràcter original i es realitzarà de manera individual. L'alumnat tindrà la possibilitat d'escollir alguna de les temàtiques que s'hagin treballat en assignatures anteriors, o bé en les pràctiques externes curriculars (assignatura optativa de quart curs). El treball estarà tutoritzat per un professor/a del grau acordat prèviament amb els coordinadors qui, durant el transcurs de l’assignatura, aniran supervisant el procés de la seva realització.

Coordinadors del TFG: Paloma González (Paloma.Gonzalez@uab.cat)

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Guia docent