Pla d'estudis Grau en Antropologia Social i Cultural

Treball de fi de grau

Objectius
El TFG és una assignatura de 6ECTS, obligatòria de 4t curs del Grau en Antropologia Social i Cultural.
El TFG es concep com a la culminació de la seqüència de les assignatures metodològiques i tècniques de segon i tercer curs que, en el seu conjunt, constitueixen un model de la investigació etnogràfica en Antropologia i es desenvolupa al llarg del primer semestre del 4t curs.
 La docència a primer semestre permet:

a) La continuïtat de la seqüència formativa en la investigació antropològica iniciada quatre semestres abans i cursada consecutivament sense interrupcions.

b) La possibilitat de repartir la càrrega docent dels alumnes de 4t curs del Grau que cursin l'assignatura de Pràctiques Externes el segon semestre, evitant la simultaneïtat amb el TFG.

El tema del TGF ja està definit per l'experiència formativa prèvia de l'estudiant en la recerca etnogràfica (assignatures de la seqüència). Per tant, el TGF aprofundirà i ampliarà l'estat teòric del tema tractat i inclourà el disseny metodològic-tècnic seguit al llarg del treball anterior, així com el desenvolupament de l'anàlisi dels resultats de la recerca i les conclusions finals. Així, doncs, aquest treball no bascula exclusivament sobre la hipòtesi treballada a la seqüència, sinó que fa un pas al costat tot ampliant el focus des d'un punt de vista temàtic. Al començament del curs, l'estudiant i el/la tutor/a del TFG establiran l'esquema del treball.

Prerequisits
Convé que l'estudiant matriculi el TFG un cop superats els crèdits corresponents a les quatre assignatures de la seqüència formativa en la investigació etnogràfica en Antropologia:

  • Pràctiques de camp en Antropologia Social i Cultural I.
  • Epistemologia i mètodes d'investigació en Antropologia Social i Cultural.
  • Tècniques d'investigació en Antropologia Social i Cultural.
  • Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural II.

No haver completat aquesta seqüència abans de matricular-se al TFG pot condicionar en gran mesura la consecució dels objectius formatius.
 
Coordinador del TFG: Jordi Grau  (Jordi.Grau@uab.cat)

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Guia Docent