Pla d'estudis Grau en Física

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Física

Horaris

HORARIS I EXÀMENS

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   45 15  
4t curs     48 12
Total 60  105 63 12

Període lectiu

Semestral (amb algunes assignatures anuals).

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Física Fonamental
Menció en Física Aplicada

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Mecànica i Relativitat
 • Electricitat i Magnetisme
 • Química per a Físics
 •  Ones i Òptica
 • Càlcul I
 • Càlcul II
 • Àlgebra I
 • Àlgebra II
 • Temes de Ciència Actual (anual)
 • Iniciació a la Física Experimental (anual)
 • Estructura de la Matèria i Termodinàmica
 •  Mètodes Numèrics I
 • Mecànica Clàssica (anual)
 • Electromagnetisme (anual)
 • Laboratori de Mecànica
 • Laboratori d'Electromagnetisme
 • Equacions Diferencials
 • Càlcul de Diverses Variables
 • Anàlisi de Variable Complexa
3r curs 4t curs
 • Física Quàntica I
 • Física Quàntica II
 • Òptica (anual)
 • Termodinàmica i Mecànica Estadística (anual)
 • Laboratori de Termodinàmica
 • Laboratori d'Òptica
 • Mètodes Numèrics II
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Optatives de 3r curs / crèdits Optatives de 4t curs / crèdits
Obligatòriament s'han de triar tres assignatures de les següents:
 • Introducció a l'Astrofísica /5
 • Introducció a la Ciència de Materials /5
 • Introducció a la Fotònica /5
 • Introducció a la Biofísica /5
 • Mètodes Matemàtics Avançats /5
 • Introducció a la Física Nuclear i de Partícules /5

Cal cursar 48 crèdits:

Bloc general

 • Mecànica Quàntica /6
 • Mecànica Teòrica i Sistemes No Lineals /6 
 • Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró /6 
 • Física Estadística /6 
 • Física de l'Estat Sòlid /6 
 • Laboratori Avançat /6 


Bloc fonamental

 • Mecànica Quàntica Avançada /6 
 • Fluids i Superfluids /6 
 • Òptica Quàntica /6 
 • Relativitat General i Cosmologia/6 
 • Informació Quàntica (A) /6 
 • Física d'Altes Energies /6 


Bloc d'aplicacions 

 • Òptica Aplicada /6
 • Física de Nanomaterials  (A) /6
 • Física Ambiental /6
 • Física de Radiacions /6
 • Electrònica /6
 • Física d'Acceleradors /6
 • Física Hospitalària /6


Bloc transversal

 • Història de la Física /6  
 • Pràctiques Externes /12

(A) Assignatura impartida en anglès

4t curs
Per a obtenir una menció al títol s'han de cursar 30 crèdits de l'itinerari corresponent:
Menció en Física Fonamental Menció en Física Aplicada
 • 6 crèdits del bloc general
 • 24 crèdits del bloc fonamental
 • 6 crèdits del bloc general
 • 24 crèdits del bloc d'aplicacions