Pla d'estudis Grau en Física

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100143 - Àlgebra I

 100144 - Àlgebra II

 100141 - Càlcul I

 100142 - Càlcul II

 100138 - Electricitat i Magnetisme

 100137 - Mecànica i Relativitat (2022-23)

 100140 - Ones i Òptica

 100147 - Química per a Físics

 100092 - Temes de ciència actual

 100145 - Iniciació a la Física Experimental

2n curs

 100139 - Estructura de la Matèria i Termodinàmica

 106072 - Anàlisi de Variable Complexa

 100153 - Càlcul de Diverses Variables

 100149 - Electromagnetisme

 100152 - Equacions Diferencials

 100151 - Laboratori d'Electromagnetisme

 100150 - Laboratori de Mecànica

 100148 - Mecànica Clàssica (2022-23)

 103950 - Mètodes Numèrics I

3r curs

 100154 - Física Quàntica I

 100155 - Física Quàntica II (2022-23)

 100159 - Laboratori d'Òptica (2022-23)

 100158 - Laboratori de Termodinàmica

 103951 - Mètodes Numèrics II (2022-23)

 100156 - Òptica

 100157 - Termodinàmica i Mecànica Estadística

4t curs

 104051 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100161 - Introducció a l'Astrofísica

 100165 - Introducció a la Biofísica

 103948 - Introducció a la Ciència de Materials

 103949 - Introducció a la Física Nuclear i de Partícules

 100164 - Introducció a la Fotònica

 100167 - Mètodes Matemàtics Avançats

 100173 - Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró

 100187 - Electrònica (2022-23)

 100185 - Física Ambiental

 104048 - Física d'Acceleradors

 103947 - Física d'Altes Energies (2022-23)

 100175 - Física de l'Estat Sòlid (2022-23)

 100184 - Física de Nanomaterials

 100186 - Física de Radiacions

 100174 - Física Estadística

 106071 - Física Hospitalària

 100179 - Fluids i Superfluids

 100170 - Història de la Física

 100182 - Informació Quàntica (2022-23)

 100177 - Laboratori Avançat (2022-23)

 100171 - Mecànica Quàntica

 100178 - Mecànica Quàntica Avançada

 100172 - Mecànica Teòrica i Sistemes no Lineals (2022-23)

 100183 - Òptica Aplicada

 100180 - Òptica Quàntica

 103656 - Pràctiques Externes

 103946 - Relativitat General i Cosmologia