Pla d'estudis Grau d'Estudis de Francès i de Català

Guies docents de les assignatures

Horaris

Un sol de matí i tarda.

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Lingüística
Menció en Literatura Comparada
Menció en Cultures i Literatures Romàniques Medievals
Menció en Alemany
Menció en Italià
Menció en Gallec
Menció en Èuscar

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Llengua Catalana
1r semestre
- Literatura Catalana del s. XX, I
- Ús de la Llengua Francesa Oral
- Introducció a la Lingüística
- Francès Instrumental I
2n semestre
- Introducció a la Cultura Francesa
- Ús de la Llengua Francesa Escrita
 - Literatura Catalana del s. XX, II
- Francès Instrumental II
Anual
- Metodologia de l'Estudi de la Filologia Catalana
- Literatura Francesa Contemporània
1r semestre
- Llengua Francesa Oral i Escrita I
- Fonologia Catalana
- Novel·la Catalana del s. XX
- Morfosintaxi de la Llengua Francesa
2n semestre
- Literatura Catalana Medieval II
- Literatura Comparada
 - Literatura Francesa del s. XIX
- Fonaments Lingüístics de la Normativa
3r curs 4t curs
1r semestre
- Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa
- Morfologia Catalana
- Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement
- Novel·la i Prosa Catalanes del s. XV
2n semestre
- Lexicologia de la Llengua Francesa
- Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració
- Poesia Catalana del s. XX
- Sintaxi Catalana
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

3r i 4t cursos
- Idioma Modern I (Anglès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Basc)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Anglès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Basc)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

De les assignatures optatives anteriors es poden cursar, com a màxim, 36 crèdits.
- Pràctiques Externes
- Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa I
- Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II
- Fonètica Catalana
- Història Social de la Llengua Catalana
- Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa
- Lexicologia i Semàntica Catalanes
- Lingüística Francesa Comparada
- Literatura Catalana Medieval I
- Gramàtica Històrica Catalana
- Organització Sociopolítica dels Països Francòfons
- Literatura Catalana Moderna
- Literatures Francòfones
- Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa
- Literatura Catalana del Segle XIX
- Dialectologia Catalana
- Poesia Catalana Medieval
- Poesia Catalana i Romanticisme
- Història de la Llengua Francesa
- Llengua Francesa Oral i Escrita II
- Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès


Les mencions són itineraris que es fan constar al Suplement Europeu al Títol (SET).
Per obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

 

Menció en Lingüística Menció en Literatura Comparada Menció en Cultures i Literatures Romàniques Medievals Menció en Alemany
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició
- Qüestions de Gramàtica Comparada
- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II
- Èpica Romànica Medieval
- Lírica Romànica Medieval
- Novel·la Romànica Medieval
- Introducció a les Literatures Romàniques
- Llegendes Medievals
- Literatura i Societat a l'Edat Mitjana
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
Menció en Italià Menció en Gallec Menció en Èuscar  
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cinema i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues
- Idioma Modern I (Èuscara)
- Idioma Modern II (Èuscara)
- Literatura Basca
- Cultura i Societat Basques
- Història de la Llengua Basca