Pla d'estudis Grau d'Estudis de Francès i de Català

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Expressar oralment i per escrit les seves idees en llengua francesa amb precisió i claredat (Nivell A2).
 • Aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa corresponents a diferentes nivells de competència.
 • Demostrar que coneix la gramàtica de la llengua francesa.
 • Demostrar que coneix les metodologies i la terminologia associades a l'anàlisi lingüística de la llengua francesa.
 • Aplicar les metodologies científiques pròpies dels diferents àmbits de la lingüística francesa aplicada.
 • Descriure la cultura francesa en els seus aspectes fonamentals.
 • Demostrar que coneix la història i la cultura de França i dels països de llengua francesa.
 • Demostrar que coneix la literatura en llengua francesa des dels seus orígens fins al s. XXI.
 • Analitzar les produccions culturals i literàries contemporànies en llengua francesa.
 • Dominar la llengua francesa a nivell professional i conèixer les tècniques i mètodes per aconseguir la màxima capacitació en l'expressió oral i escrita.
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisis literàries a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Valorar de forma argumentada i rigorosa les tendències principals, els autors i les obres més representatius de la literatura catalana de tots els temps.
 • Reconèixer els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisis a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la seva història i en la societat multicultural actual.
 • Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent.