Pla d'estudis Grau d'Estudis d'Espanyol i de Clàssiques

Guies docents de les assignatures

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció de Lingüística
Menció de Literatura Comparada
Menció d'Alemany
Menció d'Italià
Menció de Gallec
Menció d'Èuscar

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Llengua Espanyola Oral i Escrita
- Introducció a la Literatura Espanyola I
- Gramàtica Llatina
- Gramàtica Grega
- Literatura Comparada
2n semestre
- Textos Llatins
- Introducció a la Literatura Espanyola II
- Introducció a la Lingüística
- Introducció a la Llengua Espanyola
- Textos Grecs
Anual
- Instruments per als Estudis Clàssics
- Metodologia de la Llengua i de la Literatura Espanyoles
1r semestre
- Morfologia de l'Espanyol
- Prosa Grega Clàssica
- Prosa Llatina Clàssica
- Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
2n semestre
- Poesia Èpica Grega Arcaica
- Literatura Espanyola Contemporània
- Poesia Èpica Llatina
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
3r curs 4t curs
1r semestre
- Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
- Drama Grec
- Literatura Espanyola del Segle XVII
- Prosa Llatina Postclàssica
2n semestre
- Comentari Lingüístic de Textos Literaris
- Lírica Grega
- Comentari de Textos Literaris
- Lírica Llatina
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

3r i 4t cursos
- Idioma Modern I (Anglès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Anglès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 36 crèdits.
- Pràctiques Externes
- Història de la Llengua Espanyola
- Literatura Grega Arcaica i Clàssica
- Literatura Espanyola Medieval
- Literatura Llatina de l'Època Republicana
- Literatura Espanyola del Segle XVI
- Lingüística Indoeuropea
- Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
- Pensament Grec
- Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
- Pensament Romà
- Dialectologia de l'Espanyol
- Arqueologia Clàssica
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
- Literatura Llatina de l'Època Imperial
- Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
- Civilització de Roma
- Gramàtica Històrica de l'Espanyol
- Literatura Grega Clàssica i Hel·lenística
- Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània
- Civilització de Grècia

Les Mencions són itineraris que es fan constar al Suplement Europeu al Títol (SET).
Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

 

Menció de Lingüística Menció de Literatura Comparada Menció d'Alemany
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició
- Qüestions de Gramàtica Comparada
- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
Menció d'Italià Menció de Gallec Menció d'Èuscar
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cinema i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Literatura Èuscara
- Cultura i Societat Basques
- Història de la Llengua Basca