Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i Català

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis d'Anglès i Català

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Lingüística
Menció en Literatura Comparada
Menció en Alemany
Menció en Italià
Menció en Gallec
Menció en Èuscar

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Llengua Catalana
- Usos Bàsics de la Llengua Anglesa
1r semestre
- Gramàtica Descriptiva Anglesa
- Literatura Catalana del Segle XX, I
- Introducció a la Lingüística
2n semestre
- Literatura Anglesa del Segle XX
- Literatura Catalana del Segle XX, II
- Literatura Comparada
 
Anual
- Història i Cultura de les Illes Britàniques
1r semestre
- Ús de la Llengua Anglesa I
- Fonaments Lingüístics de la Normativa
- Fonètica i Fonologia Angleses I
- Novel·la Catalana del Segle XX
- Metodologia de l'Estudi de la Filologia Catalana
2n semestre
- Literatura Catalana Medieval II
- Literatura del Romanticisme Anglès
- Fonologia Catalana
- Ús de la Llengua Anglesa II
3r curs 4t curs
1r semestre
- Història i Cultura dels Estats Units
- Sintaxi Catalana
- Literatura Victoriana
- Novel·la i Prosa Catalanes del Segle XV
2n semestre
- Sintaxi Anglesa
- Poesia Catalana del Segle XX
- Literatura Nord-americana del Segle XIX
- Morfologia Catalana
 
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
 
3r i 4t cursos
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern II (Francès)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

D'aquestes assignatures es poden cursar,
com a màxim, 36 crèdits.
- Pràctiques Externes
- Gramàtica Anglesa
- Fonètica Catalana
- Fonètica i Fonologia Angleses II
- Història Social de la Llengua Catalana
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada
- Lexicologia i Semàntica Catalanes
- Història de la Llengua Anglesa I
- Literatura Catalana Medieval I
- Literatura Nord-americana Moderna
- Gramàtica Històrica Catalana
- Orígens de la Literatura Anglesa
- Literatura Catalana Moderna
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada
- Literatura Catalana del Segle XIX
- Història de la Llengua Anglesa II
- Dialectologia Catalana
- Llengua Comparada
- Poesia Catalana Medieval
- Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració
- Poesia Catalana i Romanticisme

Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

Menció en Lingüística Menció en Literatura Comparada Menció en Alemany
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició
- Qüestions de Gramàtica Comparada
- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II
- Teoria i Història de la Representació Teatral
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
Menció en Italià Menció en Gallec Menció en Èuscar
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cine i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Literatura Basca
- Cultura i Societat Basques
- Història de la Llengua Basca

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.