Pla d'estudis Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Dret i graduat/da en Relacions Internacionals

Horaris

Matí i tarda

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica  Obligatoris Treball de Final de Grau
1r curs 54 18  
2n curs 30 45  
3r curs 12 57  
4t curs   75  
5è curs   39 24
Total 96 234 24

 

Període lectiu

Semestral

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Relacions Internacionals (anual)
 • Teoria del Dret
 • Organització Constitucional de l’Estat
 • Ciència Política (anual)
 • Història Econòmica Mundial
 • Economia Política (anual)
 • Dret Constitucional I
 • Política i Món Contemporani
 • Anàlisi de Polítiques Públiques
 • Fonaments de Sociologia (anual)
 • Metodologia de l’Anàlisi Política (anual)
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Penal I i II
 • Dret Constitucional II
 • Sistema Internacional Contemporani
 • Dret de la Unió Europea
 • Teoria de les Relacions Internacionals
 • Dret Civil I
3r curs 4t curs
 • Dret Civil II i III
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social I i II
 • Dret Penal III
 • Dret Administratiu I i II
 • Seguretat Internacional
 • Dret Mercantil I
 • Economia i Comerç Internacional
 • Anàlisi i Resolució de Conflictes
 • Dret Financer i Tributari I i II
 • Anàlisi de Polítiques Exteriors
 • Dret Mercantil II
 • Dret Processal I i II
 • Política Comparada I i II
 • Política Internacional Europea
 • Protecció Internacional dels Drets Humans
 • Dret Civil IV
 • Processos Electorals al Món
5è curs  
 • Dret Administratiu III
 • Organitzacions Internacionals
 • Dret Internacional Privat
 • El Canvi Social i la Globalització
 • La Democràcia en un Món Global
 • Polítiques Comunitàries
 • Treball de Final de Grau de Dret
 • Treball de Final de Grau de Relacions Internacionals