Pla d'estudis Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Dret i graduat/da en Relacions Internacionals

Horaris

Consulta d'horaris

 

Exàmens

Programació exàmens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica  Obligatoris Treball de Final de Grau
1r curs 54 18  
2n curs 30 45  
3r curs 12 57  
4t curs   75  
5è curs   39 24
Total 96 234 24

 

Període lectiu

Semestral

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Relacions Internacionals (anual)
 • Teoria del Dret
 • Organització Constitucional de l’Estat
 • Ciència Política (anual)
 • Història Econòmica Mundial
 • Economia Política (anual)
 • Dret Constitucional I
 • Política i Món Contemporani
 • Anàlisi de Polítiques Públiques
 • Fonaments de Sociologia (anual)
 • Metodologia de l’Anàlisi Política (anual)
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Penal I i II
 • Dret Constitucional II
 • Sistema Internacional Contemporani
 • Dret de la Unió Europea
 • Teoria de les Relacions Internacionals
 • Dret Civil I
3r curs 4t curs
 • Dret Civil II i III
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social I i II
 • Dret Penal III
 • Dret Administratiu I i II
 • Seguretat Internacional
 • Dret Mercantil I
 • Economia i Comerç Internacional
 • Anàlisi i Resolució de Conflictes
 • Dret Financer i Tributari I i II
 • Anàlisi de Polítiques Exteriors
 • Dret Mercantil II
 • Dret Processal I i II
 • Política Comparada I i II
 • Política Internacional Europea
 • Protecció Internacional dels Drets Humans
 • Dret Civil IV
 • Processos Electorals al Món
5è curs  
 • Dret Administratiu III
 • Organitzacions Internacionals
 • Dret Internacional Privat
 • El Canvi Social i la Globalització
 • La Democràcia en un Món Global
 • Polítiques Comunitàries
 • Treball de Final de Grau de Dret (anual)
 • Treball de Final de Grau de Relacions Internacionals (anual)
 

Assignatures optatives

Optatives del grau en Dret
 • Aspectes Internacionals i Interregionals del Dret de Persones, Família i Successions
 • Bioètica
 • Comunitats Autònomes, Ens Locals i Unió Europea
 • Cooperació Internacional al Desenvolupament
 • Crims contra la Humanitat i els Drets Humans
 • Dictadura Franquista i Transició Democràtica
 • Dret de Família
 • Dret de la Seguretat Social
 • Dret de l'Assegurança
 • Dret de Nacionalitat i Estrangeria
 • Dret de Succesions
 • Dret del Comerç Internacional
 • Dret del Consum
 • Dret del Medi Ambient
 • Dret del Menor
 • Dret del Mercat
 • Dret dels Sectors Regulats: Telecomunicacions i Energia
 • Dret dels Transports
 • Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)
 • Dret Global: Fonaments i Principis
 • Dret i Benestar Animal
 • Dret i Religions
 • Dret i Tecnologia
 • Dret Local
 • Dret Marítim
 • Dret Penal del Risc i Delinqüència Tecnològica
 • Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
 • Dret Privat Europeu
 • Dret Processal Laboral
 • Dret Urbanístic
 • Drets Fonamentals
 • Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals
 • El Mètode del Cas: Jurisprudència Romana
 • Els Judicis Penals

 

 

 • Finançament dels Ens Públics Territorials
 • Fiscalitat Empresarial
 • Fiscalitat Internacional
 • Gènere i Dret
 • Gestió dels Litigis Civils
 • Història de les Cultures Jurídiques
 • Història del Dret i de les Institucions a Catalunya
 • Imatges del Dret en el Cinema
 • Institucionalització del Sistema Internacional
 • Institucions Polítiques de Catalunya
 • Introducció a la Ciència Política
 • Introducció a la Criminologia
 • Introducció a l'Anàlisi dels Estats Comptables
 • La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea
 • L'Impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions
 • Manteniment de la Pau i Polítiques Europees de Defensa
 • Multiculturalitat i Llibertat Religiosa
 • Pràctiques en Oficines Judicials / 3 cr.
 • Pràctiques Professionals / 12 cr.
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Protecció Penal de la Funció Pública
 • Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques
 • Responsabilitat Civil
 • Simulació Jurídica
 • Sistemes Constitucionals Comparats a la Unió Europea
 • Sistemes Jurídics Contemporanis
 • Sociologia del Dret
 • Teoria de l'Estat
 • Tutela Judicial i Processos de Família
 • Tutela Judicial i Solució Alternativa de Conflictes
Optatives del grau en Relacions Internacionals
 • Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària
 • Demografia
 • Governança Econòmica de la Unió Europea
 • Història Contemporània de l'Amèrica Llatina
 • Història Contemporània de l'Àsia Oriental
 • Migracions Internacionals
 • Política Exterior Espanyola
 • Política Internacional del Medi Ambient
 • Problemes Actuals de les Relacions Internacionals
 • Protecció Internacional dels Drets Humans
 • Relacions Internacionals de l'Orient Mitjà
 • Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental
 • Religions i Política Global

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.