Pla d'estudis Grau en Arqueologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

La guia docent de l'assignatura amb codi 100372 es pot consultar a la pestanya de guies docents del grau en Ciències de l'Antiguitat.

1r curs

 106846 - Història Antiga

 106847 - Història Medieval

 106848 - Història Moderna i Contemporània: Textos i Cultura Material

 106849 - Introducció a l'Arqueologia

 106851 - Mètodes i Tècniques en Arqueologia Històrica

 106843 - Prehistòria I: la Formació de la Humanitat

 106845 - Prehistòria II: de les Primeres Societats Camperoles a les Estatals

 106844 - Protohistòria

 106850 - Teoria Social, Política i Econòmica en Arqueologia

 106854 - Recursos Gràfics i Digitals

2n curs

 106852 - Mètodes i Tècniques en Arqueologia Prehistòrica

 106855 - Anàlisi de Materials Arqueològics

 106857 - Anàlisi dels Artefactes

 106865 - Antiguitat Tardana i Alta Edat Mitjana

 106862 - Arqueologia Clàssica

 106863 - Arqueologia Medieval

 106867 - Cartografia Digital

 106864 - Història del Mediterrani en l'Antiguitat

 106859 - Prehistòria d'Europa i el Mediterrani I

 106860 - Prehistòria d'Europa i el Mediterrani II

Optatives

 106893 - Idioma Modern I (Alemany)

 106898 - Idioma Modern I (Anglès)

 106894 - Idioma Modern I (Èuscar)

 106895 - Idioma Modern I (Francès)

 106897 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 106899 - Idioma Modern I (Italià)

 106903 - Idioma Modern II (Alemany)

 106908 - Idioma Modern II (Anglès)

 106904 - Idioma Modern II (Èuscar)

 106905 - Idioma Modern II (Francès)

 106907 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 106909 - Idioma Modern II (Italià)