Pla d'estudis Grau en Turisme (Anglès)

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar que conoce y comprende los principios básicos del turismo en todas sus dimensiones y áreas.
 • Identificar el marco legal que regula las actividades turísticas y a las entidades que las desarrollan.
 • Gestionar los conceptos relacionados con la planificación y la comercialización de destinos, recursos y espacios turísticos así como sus instrumentos y funcionamiento.
 • Aplicar los conceptos relacionados con los productos y empresas turísticas (económico-financiero, recursos humanos, política comercial, mercados, operativo y estratégico) en los diferentes ámbitos del sector.
 • Identificar y evaluar los elementos del sistema turístico y su interacción con el entorno así como su impacto.
 • Demostrar que conoce y entiende el fenómeno turístico en el marco de la sostenibilidad y la gestión de calidad.
 • Definir y aplicar los objetivos, estrategias y políticas comerciales en las empresas y entidades turísticas.
 • Manejar técnicas de comunicación de empresas de las organizaciones turísticas: interna, externa y corporativa.
 • Comunicarse de forma oral y escrita en una primera lengua extranjera , en una segunda y en una tercera lengua extranjera dentro del campo del turismo así como en diferentes entornos relacionados con dicho campo.
 • Argumentar de forma crítica desde las diferentes perspectivas teóricas, ideológicas y de buenas prácticas, la realidad que rodea al sector turístico.
 • Demostrar iniciativa y actitud emprendedora en la creación y gestión de empresas del sector turístico.
 • Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y de la comunicación (programas de gestión de reservas, paquetes de gestión de agencias de viajes, programas de gestión hotelera,etc.) a los ámbitos de gestión, planificación y productos del sector turístico.
 • Proponer soluciones alternativas y creativas a posibles problemas en el ámbito de la gestión, la planificación, las empresas y los productos turísticos.
 • Innovar tanto en la planificación y comercialización turística como en la gestión de organizaciones turísticas.
 • Valorar la dimensión económica del turismo a diferentes escalas y analizar la interrelación entre ellas.
 • Demostrar que conoce el funcionamiento y la evolución de diversos modelos turísticos para seleccionar el más idóneo y aplicarlo en el entorno actual.
 • Presentar y negociar ante los distintos organismos proyectos y planes de desarrollo turístico aplicados a zonas y regiones determinadas.
 • Analizar la información tanto cuantitativa como cualitativa relativa a la dimensión económica del sector turístico así como de sus empresas (características de las empresas, evolución del peso del turístico, estudios de mercado, etc.).
 • Integrar conocimientos y habilidades para elaborar un trabajo académico o profesional en el ámbito del sector turístico.
 • Demostrar que comprende la relación y el impacto de los Sistemas de Información en los procesos de gestión empresarial.
 • Integrar al entorno de prácticas las competencias adquiridas.

Competències transversals

instrumentals
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma
 • Ser capaç d'autoavaluar-els coneixements adquirits.
 • Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sorgint.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa així com ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg termini.
interpersonals:
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinèrgies i sabent situar-se al lloc dels altres.
 • Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Treball en grup
sistèmiques
 • Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i sostenibilitat.
 • Tenir orientació de servei al client.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.