Pla d'estudis Grau d'Estudis d'Espanyol i de Clàssiques

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Dominar la llengua espanyola i usar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics i aplicar-la a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Conèixer i utilitzar adequadament els recursos tradicionals i electrònics propis de la llengua i la literatura espanyoles i ser capaç d'elaborar amb ells un treball acadèmic.
 • Demostrar que coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb especial atenció a l'evolució dels gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, així com relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en el seu conjunt, així com les seves disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Utilitzar les tècniques i mètodes de la crítica textual, i de les seves disciplines afins.
 • Aplicar les tècniques i mètodes de l'edició anotada de textos
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola, i distingir els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Identificar el component de la gramàtica al que pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmens similars d'altres llengües romàniques.
 • Demostrar que coneix la història i el desenvolupament de la llengua espanyola, i identificar els principals períodes de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals de cadascun d'ells.
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Aplicar les tècniques i mètodes del comentari lingüístic tant des del punt de vista sincrònic com des del punt de vista diacrònic.
 • Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i comprensió dels textos grecs i llatins.
 • Obtener información, a partir del estudio de las fuentes escritas griegas y latinas, que permita un acceso a distintos aspectos de los  realia (realidad sociocultural del mundo antiguo).
 • Interpretar textos llatins i grecs, escrits en prosa i en vers, aplicant el mètode filològic.
 • Relacionar fets lingüístics de les llengües indoeuropees, de les llengües clàssiques i de les llengües romanços.
 • Explicar un text literari, aplicant coneixements literaris, mètrics i estilístics.
 • Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
 • Identificar i valorar les principals realitzacions històriques, sociopolítiques, científiques, literàries i culturals del món grecorromà.
 • Sintetitzar el debat actual sobre el lloc de la tradició clàssica a Occident.
 • Resumir els principals arguments dels debats epistemològics i metodològics en Estudis Clàssics i les principals tècniques de recerca.
 • Demostrar que coneix l'evolució de la imatge artística de l'Antiguitat.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en què es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural.