Pla d'estudis Grau en Bioinformàtica / Bioinformatics - UAB/UPF/UB/UPC

Competències bàsiques

 • Que els estudiants comptin amb una formació intra i interdisciplinari entre assignatures de caràcter informàtic i científic amb una sòlida formació bàsica en biologia.

Competències específiques

 • Adquirir coneixement biològic des de l'escala cel·lular a la d'organisme, amb una visió interdisciplinària i especial èmfasi en aplicacions biomèdiques.
  • Acreditar coneixements i habilitats adequades en les àrees de les ciències biològiques.
  • Identificar els diversos tipus de molècules, comprendre’n la química i la relació entre la seva estructura tridimensional i la funció biològica.
  • Entendre les etapes del procés d'expressió gènica: fenòmens de divisió i mort cel·lular en organismes unicel·lulars i pluricel·lulars, punts de regulació i utilització de l’ARN com a molècula funcional.
  • Identificar les principals vies metabòliques i el procés de transmissió de senyals extracel·lulars.
 • Gestionar i explotar tota índole d'informació biològica i biomèdica per transformar-la en coneixement.
  • Visualitzar, manipular i extreure dades biològiques.
  • Millorar la comprensió de l'aparició de malalties i la seva progressió.
 • Identificar el modelatge i l’optimització dels llenguatges de programació més usats en l'àmbit de les ciències de la vida per desenvolupar i avaluar tècniques i/o eines computacionals.
  • Conèixer les tècniques i eines computacionals existents en un àmbit particular.
  • Avaluar quina és la tècnica i/o eina computacional més adequada en cada situació.
  • Aplicar la tècnica i/o eina computacional òptima en cada cas.
  • Comprendre i desenvolupar algoritmes amb llenguatges informàtics.
 • Integrar dades òmiques i clíniques per a comprendre millor els fenòmens biològics.
  • Processar, gestionar a nivell bàsic i interpretar dades òmiques (genòmica, proteòmica, transcriptòmica).
  • Analitzar objectivament dades de microarrays, genotips i/o seqüències.
 • Aplicar fonaments matemàtics, principis algorítmics i teories de la informàtica en el modelatge i el disseny de sistemes biològics.
  • Reconèixer i utilitzar les eines bàsiques del llenguatge matemàtic.
  • Aplicar el tractament matemàtic i bioestadístic a quantitats ingents de dades biològiques.
  • Modelar informació biològica en llenguatge matemàtic per a analitzar-la i processar-la posteriorment.
 • Analitzar computacionalment seqüències de l'ADN, l’ARN i proteïnes, així com dur a terme anàlisis comparatives de genomes.
  • Conèixer els algoritmes de programació dinàmica i la seva aplicació a l'anàlisi de seqüències.
  • Entendre com s'identifiquen seqüències similars en una base de dades.
  • Utilitzar bases de dades genòmiques per extreure’n seqüències i informació funcional.
  • Entendre les implicacions de l'estructura de les proteïnes en la funció que duen a terme.
  • Utilitzar els programes informàtics dedicats a la visualització, l'anàlisi i el càlcul de propietats de proteïnes.
 • Acreditar coneixements, habilitats i pràctiques adequades en les àrees de la biologia dels organismes i biosistemes.
  • Descriure models d'evolució dins i entre espècies, i utilitzar les eines informàtiques necessàries per a l'estudi de l'evolució molecular.
  • Enumerar la història evolutiva del llinatge humà, des de la relació amb altres primats fins a l'aparició dels humans anatòmicament moderns i l’adaptació a diferents entorns.
 • Identificar les fonts d'informacions científiques, vàlides i fiables, per fonamentar l'estat de la qüestió d'un problema bioinformàtic i poder-ne abordar la resolució.
  • Utilitzar eficientment eines específiques de recerca i manipulació de recursos en bases de dades i informació relacionada amb la biomedicina i la bioinformàtica.
  • Citar fonts d'informació científica solvents per fonamentar l'estat de la qüestió d'un problema bioinformàtic.
 • Aplicar mètodes estadístics i computacionals per resoldre problemes en els camps de la biologia molecular, la genòmica i la investigació mèdica i la genètica de poblacions.
  • Identificar i utilitzar mètodes estadístics adequats a cada tipus de dades.
  • Utilitzar els mètodes idonis per a dades complexes, amb èmfasi en mètodes de reducció de dimensionalitat.
 • Desenvolupar un pla d'empresa en l'àmbit bioinformàtic, fent ús de la creativitat i la innovació.
  • Reconèixer i explorar les actituds, comportaments i característiques necessàries per a emprendre projectes amb èxit.
  • Crear un pla d'empresa apropiat en l'àmbit bioinformàtic.
 • Participar en l'elaboració d'un projecte d'investigació bioinformàtic, defensant l'estat actual del tema i les possibles estratègies per dur-lo a terme.
  • Plantejar hipòtesis d'investigació a partir de dades bibliogràfiques, experiments i càlculs computacionals.
  • Aplicar elements de presa de decisions en situacions específiques.
  • Aplicar tècniques, eines i destreses actuals a la pràctica de la bioinformàtica.

Competències transversals

 • Dominar la comunicació oral i escrita en llengua anglesa.