MÓster oficial en Estudis Territorials i de la Poblaciˇ

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

MÓster Oficial - Estudis Territorials i de la Poblaciˇ

Perfil d'ingrÚs

El màster va dirigit a persones amb una titulació universitària prèvia, preferentment de l'àmbit de la geografia, però també d’altres disciplines socials i humanístiques (Història, Antropologia, Sociologia, Econòmiques, Ciències Polítiques i Estudis Turístics), que vulguin formar-se com a investigadors qualificats en l'especialitat de l’ordenació del territori i de la demografia.

L’especialitat d’Ordenació del Territori, Desenvolupament Social i Planificació Territorial també va dirigida a aquells titulats provinents de les ciències ambientals, les enginyeries i l’arquitectura. En el cas de l’especialitat de Demografia, a banda de les titulacions dels àmbits de ciències socials i humanes mencionats abans, s'hi poden sumar aquells titulats de les àrees de salut i medicina o de l’àrea d’estadística o de matemàtiques.

A més, els estudiants han de tenir capacitat per a la innovació, l'organització, la planificació, la comunicació i el treball interdisciplinari i en equip.

CompetŔncies bÓsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

CompetŔncies especÝfiques

 • Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social a les dinàmiques demogràfiques i territorials.
 • Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats a l'estudi de l'ordenació del territori i la població.
 • Aplicar les diferents metodologies d'anàlisi geogràfica i demogràfic a diferents escales territorials i mides de població.
 • Analitzar i interpretar la interrelació entre les dinàmiques demogràfiques i transformacions territorials històriques i recents.
 • Utilitzar les tècniques de projecció i de representació cartogràfica per al disseny d'escenaris futurs.
 • Dissenyar projectes de planejament urbanístic i territorial utilitzant les figures i metodologies adequades a escales territorials.
 • Detectar la complexitat de les dinàmiques territorials i demogràfiques i reconèixer els mecanismes de gestió més eficients, en particular en situacions de conflicte.

CompetŔncies transversals

 • Emprar la llengua anglesa en diferents formats i contextos.
 • Promoure l'aplicació i l'avanç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica.