Màster oficial en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

L’únic màster oficial amb acreditació d’excel·lència que aprofundeix en els estudis de llengua i literatura catalanes i les seves aplicacions

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Perfil d'ingrés

Per accedir al màster, cal tenir un títol de llicenciatura o de grau, preferentment en l'àmbit de la llengua i la literatura catalanes. També es considerarà l'admissió de titulats en estudis sobre altres llengües romàniques o en l'àmbit de les arts i les humanitats. Si la comissió d'admissió ho accepta, també poden admetre's estudiants d'altres estudis que tinguin una formació complementària en l'àmbit del català.

En el cas dels estudiants estrangers que no hagin fet cap estada Erasmus en universitats de parla catalana o bé cursat assignatures en català, se'ls demana un certificat de català que acrediti el nivell de suficiència C1 o C2 de l'Institut Ramon Llull.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Analitzar, interpretar, adequar i produir textos en llengua catalana.
 • Aplicar els mètodes d'investigació propis dels àmbits lingüístic i literari.
 • Contextualitzar textos per a la seva anàlisi i producció.
 • Produir informes sobre activitats o obres lingüístiques o literàries.
 • Construir un discurs argumentat de valoració crítica d'un anàlisi lingüística o literari.
 • Elaborar i aplicar mètodes d'anàlisi i comprensió dels fenòmens lingüístics i literaris d'acord amb les perspectives sincròniques i diacròniques.

Competències transversals

 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres investigadors i professionals.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.