Màster Universitari en Filosofia Aplicada

Aquest màster permet aplicar el pensament crític als reptes contemporanis: les noves tecnologies, el canvi climàtic, els drets dels animals, els feminismes, la bioètica, l’art i la nova política

Pla d'estudis Màster Oficial - Filosofia Aplicada

Perfil d'ingrés

El màster està dirigit a persones amb una titulació universitària prèvia de Filosofia o de l’àmbit de les arts, les humanitats o les ciències socials i jurídiques, però també de les ciències (Física, Matemàtiques o Enginyeria), que vulguin formar-se com a investigadors altament qualificats en filosofia contemporània i, concretament, en la disciplina de la filosofia aplicada. Així, aquests estudis són adequats per a persones amb interès per la recerca filosòfica referent als reptes que es plantegen avui per al pensament i la concepció teòrica del món i les pràctiques que el configuren. També són uns estudis rellevants per a qui vulgui optimitzar la seva activitat professional, particularment en l’àmbit dels recursos humans, l’administració, els serveis, la recerca científica o l’atenció a les persones, i per facilitar una competència filosòfica per discernir les problemàtiques normatives o teòriques que suposen les pràctiques científiques, tècniques o professionals avui.
Els estudiants han de tenir capacitat per a la innovació, el discerniment, l’argumentació, la conceptualització, l’abstracció, la comunicació, la iniciativa i el treball interdisciplinari.
També han de tenir coneixements de llengües estrangeres (anglès i francès), concretament de comprensió oral i lectora.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom

Competències específiques

 • Analitzar i interpretar temes i problemes de la recerca filosòfica contemporània actual fonamentats en la relació entre ètica, art i política.
 • Relacionar els conceptes i els coneixements entre les diferents àrees de la recerca filosòfica actual en relació amb les dependències entre ciència i tecnologia, i les implicacions ètiques i polítiques d’aquestes dependències.
 • Identificar i descriure els elements teòrics rellevants en la recerca ètica contemporània, especialment aquells associats a la qüestió del bé, la justícia i les implicacions polítiques.
 • Aplicar coneixements d’autors clàssics de la tradició filosòfica occidental a qüestions filosòfiques actuals.
 • Reconstruir i analitzar críticament les posicions dels principals investigadors actuals en filosofia de cada una de les branques centrals del màster (ciència, art, política), i utilitzar-ne les categories i el lèxic característics.
 • Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca filosòfica, original i inèdit, seguint els paràmetres academicocientífics establerts.
 • Contribuir als debats de la recerca filosòfica actual fent aportacions significatives, crítiques, amb precisió conceptual i mestria argumentativa a través de l’exposició pública.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques, polítiques, econòmiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.
 • Classificar de manera sistemàtica i reveladora les diverses manifestacions de l’art contemporani, especialment aquelles associades a noves tradicions i suports.
 • Establir i aplicar les implicacions que el coneixement i la recerca científica tenen per a la recerca filosòfica avançada.

Competències transversals

 • Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 • Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de prioritats d’objectius, calendaris i compromisos d’actuació.
 • Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d’un article o monografia especialitzada, així com informació de qualitat distribuïda per Internet.