Màster Universitari en Filosofia Aplicada

Aquest màster permet aplicar el pensament crític als reptes contemporanis: les noves tecnologies, el canvi climàtic, els drets dels animals, els feminismes, la bioètica, l’art i la nova política

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Filosofies de la Cura

Pla d'estudis Màster Oficial - Filosofia Aplicada

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

El màster està dirigit a persones amb una titulació universitària prèvia de Filosofia o de l’àmbit de les arts, les humanitats o les ciències socials i jurídiques, però també de les ciències (Física, Matemàtiques o Enginyeria), que vulguin formar-se com a investigadors altament qualificats en filosofia contemporània i, concretament, en la disciplina de la filosofia aplicada. Així, aquests estudis són adequats per a persones amb interès per la recerca filosòfica referent als reptes que es plantegen avui per al pensament i la concepció teòrica del món i les pràctiques que el configuren. També són uns estudis rellevants per a qui vulgui optimitzar la seva activitat professional, particularment en l’àmbit dels recursos humans, l’administració, els serveis, la recerca científica o l’atenció a les persones, i per facilitar una competència filosòfica per discernir les problemàtiques normatives o teòriques que suposen les pràctiques científiques, tècniques o professionals avui.
Els estudiants han de tenir capacitat per a la innovació, el discerniment, l’argumentació, la conceptualització, l’abstracció, la comunicació, la iniciativa i el treball interdisciplinari.
També han de tenir coneixements de llengües estrangeres (anglès i francès), concretament de comprensió oral i lectora.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom

Competències específiques

 • Analitzar i interpretar temes i problemes de la recerca filosòfica contemporània actual fonamentats en la relació entre ètica, art i política.
 • Relacionar els conceptes i els coneixements entre les diferents àrees de la recerca filosòfica actual en relació amb les dependències entre ciència i tecnologia, i les implicacions ètiques i polítiques d’aquestes dependències.
 • Identificar i descriure els elements teòrics rellevants en la recerca ètica contemporània, especialment aquells associats a la qüestió del bé, la justícia i les implicacions polítiques.
 • Aplicar coneixements d’autors clàssics de la tradició filosòfica occidental a qüestions filosòfiques actuals.
 • Reconstruir i analitzar críticament les posicions dels principals investigadors actuals en filosofia de cada una de les branques centrals del màster (ciència, art, política), i utilitzar-ne les categories i el lèxic característics.
 • Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca filosòfica, original i inèdit, seguint els paràmetres academicocientífics establerts.
 • Contribuir als debats de la recerca filosòfica actual fent aportacions significatives, crítiques, amb precisió conceptual i mestria argumentativa a través de l’exposició pública.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques, polítiques, econòmiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.
 • Classificar de manera sistemàtica i reveladora les diverses manifestacions de l’art contemporani, especialment aquelles associades a noves tradicions i suports.
 • Establir i aplicar les implicacions que el coneixement i la recerca científica tenen per a la recerca filosòfica avançada.

Competències transversals

 • Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 • Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de prioritats d’objectius, calendaris i compromisos d’actuació.
 • Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d’un article o monografia especialitzada, així com informació de qualitat distribuïda per Internet.