Màster oficial en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

Potencia el disseny i desenvolupament de projectes de recerca avançada i la formació en recursos digitals i anàlisis científiques en l’arqueologia prehistòrica i la història antiga i medieval

Pla d'estudis Màster Oficial - Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

Perfil d'ingrés

El màster s'adreça a persones amb titulació universitària prèvia, preferentment de l'àmbit de la Història, l'Arqueologia i la Filologia Clàssica / Estudis Clàssics, que desitgin formar-se com investigadors altament qualificats en Prehistòria, Història Antiga o Història Medieval. Així, aquests estudis són adequats per a persones amb interès per la investigació històrica i arqueològica i per a persones amb activitats professionals relacionades amb la recuperació, gestió i divulgació del patrimoni històric i del patrimoni arqueològic. Hauran de tenir capacitat per a la innovació, l'organització, la planificació, la comunicació, i el treball interdisciplinari i en equip.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Analitzar de forma crítica els plantejaments teòrics i metodològics que han guiat fins ara la recerca en Prehistòria, Història Antiga i Història Medieval.
 • Analitzar una problemàtica històrica i / o arqueològica concreta enquadrada en la Prehistòria, l'Antiguitat o l'Edat Mitjana.
 • Utilitzar les categories i el lèxic característic que s'utilitza en la investigació i difusió de la Prehistòria, l'Antiguitat i l'Edat Mitjana.
 • Seleccionar i aplicar els mètodes i tècniques més eficients en cada fase de la investigació del treball històric o arqueològic que es desenvolupi.
 • Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball d'investigació històrica o arqueològica, original i inèdita, seguint els paràmetres acadèmic-científics establerts.
 • Discutir i contrastar científicament opinions i debats en l'àmbit acadèmic a través de la seva exposició pública.
 • Exposar correctament, de manera oral o escrita, els resultats de la investigació històrica.
 • Utilitzar les ciències filològiques auxiliars en l'aproximació a les fonts textuals relatives a períodes i problemes concrets de la Història Antiga i Medieval.

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
 • Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
 • Treballar en equips interdisciplinaris.
 • Organitzar, planificar i gestionar treballs d'investigació.