Màster Universitari en Investigació Translacional en Fisioteràpia

El màster neix per a donar resposta a la necessitat d’un major desenvolupament del coneixement científic en la Fisioteràpia, a partir dels plantejaments de la Fisioteràpia Basada en l’Evidència

Matrícula Màster Oficial - Investigació Translacional en Fisioteràpia

Estudiants de nou ingrés al màster

Per accedir al màster s’ha d’estar en possessió d’un títol oficial de diplomat o graduat en Fisioteràpia, Infermeria o Veterinària, o equivalent.

El perfil d’ingrés recomanat és el d’un estudiant que desitgi complementar la seva formació en l’àmbit de la recerca traslacional, la innovació tecnològica i els avenços científics en els camps de la fisioteràpia i la infermeria, per poder traslladar els coneixements adquirits a la pràctica professional i clínica.

És recomanable que l’estudiant tingui capacitat de comunicació i empatia, sigui capaç de concentrar-se, sintetitzar, planificar, treballar en equip i assumir responsabilitats, mostri una bona disposició per l’autoaprenentatge i pugui adaptar-se a les situacions canviants.

També ha de ser respectuós amb els valors culturals de les persones i sentir-se compromès amb la millora dels nivells de salut i benestar de la societat.

És convenient que el seu nivell d’anglès li permeti comprendre els continguts dels textos proposats.

 

DOCUMENTACIÓ

Documents que s’han de presentar:

  1. Certificat acadèmic oficial dels estudis cursats en format electrònic, on hi figurin les matèries cursades, crèdits ECTS (o hores), qualificacions per matèries i qualificació global.
  2. Títol associat al certificat acadèmic en format electrònic, o resguard oficial del títol electrònic si s’ha demanat i encara no es té.
  3. Fotocòpia del document d’identitat vigent (DNI, passaport, NIE…).
  4. Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (menors de 28 anys).
  5. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexuals.
  6. Dades bancàries d’una entitat financera situada en l’Estat Espanyol per poder domiciliar els pagaments, amb els 24 dígits del codi IBAN.
  7. Currículum vitae amb justificació acreditativa de cursos realitzats i de l’experiència professional mitjançant l’informe de vida laboral.
  8. Certificat que acrediti el coneixement de la llengua anglesa i/o francesa.
  9. Carta de motivació.

Es recomana tenir actualitzat el certificat de vacunacions donat que pot condiciona la realització de les pràctiques externes en institucions específiques.

 

ESTUDIANTS ESTRANGERS

Si es vol accedir al màster amb el títol d’una universitat estrangera s’ha de tenir en compte que la documentació ha de ser oficial i ha d’haver estat expedida per les autoritats competents.

Per a estudiants procedents de la Unió Europea (UE) en cas de no disposar del certificat acadèmic i del títol en format electrònic (pdf amb signatura digitalitzada), cal aportar, personalment o per correu postal, fotocòpia compulsada original dels dos documents acadèmics per a determinar la seva exactitud.

En el cas que l’estudiant procedeixi d’un país que no sigui de la Unió Europea (UE) o no tingui acords d’assimilació amb la UE, la documentació haurà d’estar legalitzada per via diplomàtica o per altres sistemes equivalents (convenis de l’Haia o Andrés Bello). S’haurà de presentar la documentació postil·lada digitalment o la còpia compulsada de la postil·la original dels documents acadèmics per a determinar la seva exactitud.

En ambdós casos, per optar a una plaça serà imprescindible lliurar al Servei de Gestió Acadèmica del centre les còpies corresponents.

La documentació haurà d’estar expedida en català, castellà o anglès. L’interessat pot tramitar, al seu càrrec, la traducció dels documents en francès, italià o portuguès al Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En la resta d’idiomes, la traducció al català, castellà o anglès ha de ser realitzada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular d’Espanya o per la representació oficial a Espanya del país d’on és originari l’estudiant.

Podeu consultar més informació a la web del Màster Universitari en Investigació Traslacional en Fisioteràpia

Preu:

6.940,20€ (curs 2023/2024)

Crèdits:

60 ECTS