Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's degree in Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies

Formació en línia 100% en anglès o bilingüe espanyol-anglès en medicina transfusional i teràpies cel·lulars i tissulars per a exercir professionalment en centres de transfusió i liderar projectes de recerca.

Admissió Màster Oficial - Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's degree in Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

  • Estar en possessió d'una titulació oficial (graduat o llicenciat) en: Medicina, Farmàcia, Ciències Biomèdiques i Biologia, o equivalents.
  • Estar en possessió d'una llicenciatura o grau oficial en infermeria i aportar a el menys 4 anys d'experiència en serveis de medicina transfusional.
  • Acreditació de coneixements d'anglès (B2 o equivalent) per als estudiants que cursin el màster al grup de llengua anglesa. Acreditació de coneixements d'anglès (B1 o equivalent) i d'espanyol (B2 o equivalent) per a estudiants que cursin el màster al grup de llengua castellana. En cas que l'estudiant no disposi d'una acreditació oficial, aquest coneixement serà avaluat per la comissió de coordinació del màster durant la fase de selecció de candidats.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació: 

Expedient Acadèmic Excel·lent-Matrícula d'Honor 60 punts
Notable 40 punts
Aprovat 10 punts
Curriculum Vitae: Experiència laboral i publicacions Experiència laboral més 5 anys 20 punts
Experiència labora entre 1 i 5 anys 10 puns
Publicacions revistes indexades FI acumulat més 20 10 punts
Publicacions revistes indecades FI acumulat entre 1 i 20 5 punts
Carta motivaciò   5 punts com a màxim
Cartes de recomanació Per cada carta (màxim 5) 1 punt

 

Complements de formació

No es contemplen