Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d’admissió són els següents:
 • Estar en possessió d’algun dels títols d’Enginyeria, Enginyeria Tècnica o el títol de grau en àmbits de l’enginyeria o equivalents.
 • S’admetran també graduats o llicenciats en Medicina, Infermeria, Ciències Biomèdiques, Fisioteràpia, Nanociència i Nanotecnologia, Física, Química, Matemàtiques, Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Genètica, Microbiologia i Ciències Ambientals. En aquests casos, el coordinador o coordinadora del màster revisarà individualment l’expedient acadèmic, experiència professional i la formació complementària, per determinar si és necessari que l’estudiant cursi complements de formació.
 • Tenir el nivell B2 d’anglès del Marc comú europeu de referència per a les llengües del Consell d’Europa.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertades, l’adjudicació de les places es farà d’acord als següents criteris:
 • Expedient acadèmic de l’estudiant (50 %).
 • Entrevista sobre aspectes addicionals: orientació i objectius personals, maduresa, experiència professional (30 %).
 • Coneixement de llengua anglesa de nivell B2 o superior del Marc comú europeu de referència per a les llengües del Consell d’Europa (10 %).
 • Carta de recomanació (10 %).

Complements de formació

No necessitaran cursar complements de formació els estudiants procedents de les titulacions d’Enginyeria, Enginyeria Tècnica o amb el títol de grau en àmbits de l’enginyeria o equivalents.
Per a les titulacions de Medicina, Infermeria, Ciències Biomèdiques, Fisioteràpia, Nanociència i Nanotecnologia, Física, Química, Matemàtiques, Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Genètica, Microbiologia i Ciències Ambientals, els crèdits complementaris que s’han de realitzar pertanyen al grau d’Enginyeria Informàtica que s’ofereix a la Universitat Autònoma de Barcelona:
 • Laboratori de Programació: 6 ECTS
 • Sistemes Encastats: 6 ECTS
 • Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i Web: 6 ECTS
 • Sistemes Distribuïts: 6 ECTS
En qualsevol cas, el nombre màxim de complements de formació serà de 24 ECTS i, com a màxim, se’n podran cursar 18 simultàniament amb el màster.
En qualsevol cas, es garanteix als alumnes que cursin aquests complements formatius que n’aprofitaran els continguts, rebran l’ajuda corresponent i se’ls en farà l’adaptació necessària, si escau.

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició