Màster oficial en Integració Europea

Especialització acadèmica i professional en estudis europeus en resposta a la demanda social d'especialistes en temes europeus tant en l'àmbit de les administracions públiques com en l'àmbit privat

Admissió Màster Oficial - Integració Europea

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

1. Els estudiants han d'acreditar un títol de grau en alguna de les titulacions vinculades a les Ciències Socials (Dret, Economia, Ciència Política, Sociologia, Geografia, Periodisme), les Humanitats (Història, Traducció i Interpretació), les Ciències Ambientals i altres titulacions afins que des de la coordinació del màster s'estimi que garanteixen el normal seguiment per part de l'estudiant dels mòduls impartits en el màster.

2. Així mateix, els estudiants hauran d'acreditar coneixement dels idiomes castellà i anglès a nivell d'usuari avançat B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
 
1 - Expedient acadèmic, amb especial rellevància de les assignatures afins al màster (60%)
2 - Carta de motius que exposa el candidat per a cursar el Màster (10%)
3 - Entrevista personal amb el candidat (10%)
4 - Mínim de 2 cartes de recomanació per part de dos professors universitaris que avalin la candidatura de l'estudiant. Alternativament, poden presentar 2 cartes de recomanació per part de dues persones pertanyents a una institució en la qual el candidat hagi treballat, sempre que es tracti d'institucions públiques o privades que actuïn en àmbits relacionats amb el contingut del Màster i en les quals el candidat hagi exercit funcions també relacionades amb el contingut del Màster (10%)
5 - Acreditació d'un nivell d'anglès equivalent a B2 o superior (10%)

Complements de formació

En funció de l'expedient previ de l'estudiant, el coordinador decidirà quins estudiants podrien necessitar complements de formació i en quins àmbits. Aquesta formació s'impartirà mitjançant tutories individualitzades a l'inici del màster.