Màster oficial en Gestió Aeronàutica

Formació semipresencial i virtual en l’àmbit de la gestió i direcció d’institucions i empreses relacionades amb l’aeronàutica

Admissió Màster Oficial - Gestió Aeronàutica

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

- Estar en possessió d'algun dels títols següents:
  • Grau de Gestió Aeronàutica.
  • Enginyer o Enginyer tècnic o títol de Grau en àmbits d'enginyeria.
  • Llicenciat o títol de Grau en àmbits d'economia, administració d'empreses o dret.

Altres titulacions d'accés serien valorades pel coordinador del màster, per tal de garantir el normal seguiment de les matèries impartides per part de l'estudiant.

- Posseir el nivell B1 d'anglès del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
  • Expedient acadèmic de l'estudiant. (55%)
  • Entrevista personalitzada per ponderar en la decisió aspectes addicionals del sol·licitant com poden ser: els seus objectius i la seva experiència professional. (35%)
  • Coneixement de llengua Anglesa a nivell B2 o superior del Marc Europeu Común de Referència per a les llengües del Consell d'Europa (10%)

Complements de formació

La Comissió del Màster, en vista de la formació adquirida per l'estudiant en la titulació que li concedeix l'accés al màster, determinarà, si s'escau, la necessitat de realitzar com a complement de formació, amb un màxim de 6 ECTS, alguna assignatura entre l'oferta de titulacions de grau de la UAB, que permeti a l'estudiant adquirir la formació necessària sobre fonaments d'estadística a nivell de primers cursos de Grau. Una assignatura adequada seria l'Estadística corresponent al Grau de Gestió Aeronàutica, programada en el primer semestre del primer curs d'aquesta titulació.