Màster Universitari en Filosofia Aplicada

Aquest màster permet aplicar el pensament crític als reptes contemporanis: les noves tecnologies, el canvi climàtic, els drets dels animals, els feminismes, la bioètica, l’art i la nova política

Admissió Màster Oficial - Filosofia Aplicada

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d’admissió del màster són els següents:
 • Títol universitari (llicenciatura o grau) preferentment de Filosofia o en l’àmbit de les arts i les humanitats, i de les ciències socials i jurídiques, així com de l’àmbit de les ciències (Física, Matemàtiques o Enginyeria).
 • Coneixement d’anglès i/o francès de nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa. Es justifica amb l’aportació de certificats que es corresponguin amb l’adquisició del nivell B1.
Els estudiants que no provinguin de l’àmbit de la filosofia, depenent dels estudis previs i de l’anàlisi de l’expedient acadèmic de l’estudiant, que duu a terme la comissió del màster, poden necessitar cursar i superar complements de formació. Els complements esmentats, fins a 24 crèdits, es determinaran d’entre l’oferta que es proposa en l’apartat corresponent.

Si els estudiants provenen de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques o de l'àmbit de Ciències (Física, Matemàtiques o Enginyeria), hauran d'acreditar a través de l'expedient acadèmic un coneixement suficient en les àrees de Filosofia pràctica (Ètica, Filosofia Política i Estètica) i de lògica i Filosofia de la Ciència. En cas contrari, hauran de cursar els complements de formació indicats per la Comissió de màster.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, es tenen en compte els criteris de prelació següents:
 • Llicenciats o graduats en Filosofia (10 %).
 • Expedient acadèmic (50 %).
 • Carta de motivació i currículum (20 %).
 • Coneixement d’idiomes (20 %), anglès i francès de nivell B2.
Els aspectes i continguts que es valoraran de la carta de motivació seran els següents: la concreció del projecte acadèmic o professionalitzador que justifica l'opció pel Màster en Filosofia Aplicada, així com els aspectes formals de la carta de motivació, per garantir una avaluació el més objectiva possible (5%).

Els aspectes que es valoraran del CV seran els següents: la formació acadèmica acreditada, les activitats formatives acreditades en el camp de la Filosofia (cursos, conferències, jornades ...), la participació activa i la cooperació a el teixit associatiu oa institucions de la societat civil , experiència laboral en àmbits afins als sectors d'aplicació del Màster i, finalment, publicacions o comunicacions en jornades científiques (15%).

Un nivell B2 d'una de les dues llengües ja serà susceptible de puntuació: s'obtindrà un 15% del total. El coneixement de les dues llengües puntuarà un 20% del total.

En cas necessari es poden fer entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.

Complements de formació

Pot ser que els alumnes procedents dels graus de l’àmbit de les arts i les humanitats, i de les ciències socials i jurídiques, i de l’àmbit de les ciències (Física, Matemàtiques o Enginyeria), depenent dels estudis previs i de l’anàlisi de l’expedient acadèmic que farà la comissió de màster, necessitin cursar i superar complements de formació. Si els estudiants provenen de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques o de l'àmbit de Ciències: Física, Matemàtiques o Enginyeria, hauran d'acreditar a través de l'expedient acadèmic un coneixement suficient en les àrees de Filosofia pràctica (Ètica, Filosofia Política i Estètica) i de lògica i Filosofia de la Ciència. En cas contrari, hauran de cursar els complements de formació indicats per la Comissió de màster.

Els complements esmentats, fins a 12 crèdits, es determinaran d’entre l’oferta que es proposa:

Assignatures
 • Filosofia de la Ciència (100312), 6 crèdits
 • Teoria i Pràctica de l’Argumentació (100294), 6 crèdits
 • Ètica (100282), 6 crèdits
 • Filosofia de les Ciències Cognitives (100318), 6 crèdits
 • Ètica Aplicada (100286), 6 crèdits
 • Filosofia de l’Art (100290), 6 crèdits
 • Estètica (100277), 6 crèdits
 • Lògica (100314), 6 crèdits