Màster Universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental

El Màster es dirigeix als estudiants nacionals i internacionals amb interès en la recerca en psiquiatria i salut mental

Admissió Màster Oficial - Iniciació a la Recerca en Salut Mental

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Requisits d'admissió:
1. - Tenir una llicenciatura / diplomatura / grau en Medicina, Biologia, Biomedicina, Salut Animal, Ciències Biomèdiques, Infermeria, Farmàcia, Fisioteràpia, Logopèdia, Nutrició Humana i Dietètica, Psicologia, Teràpia Ocupacional, o Veterinària. Serà possible també, l'accés als estudis amb titulacions diferents prèvia autorització i / o reconeixement per part de la Comissió Interuniversitària del Màster.
2. - Documentar un nivell d'anglès B1 pel que fa a la comprensió lectora, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües, o assimilable.

Criteris de selecció

L'admissió estarà condicionada per un procés de selecció basat en la valoració dels mèrits del candidat, valorant, fins a un màxim de 100 punts entre els criteris de selecció
- Nivell de formació prèvia en l'àmbit de la salut mental: fins a 50 punts amb el següent ordre de prioritat:
1. - Llicenciats / graduats en Medicina que estiguin en possessió de l'especialitat clínica de Psiquiatria o estiguin en el període de formació clínica corresponent a l'especialitat (MIR)
2. - Llicenciats / graduats en Medicina que acreditin un procés de formació a l'estranger en l'àrea de Psiquiatria compatible amb el establert dins del Programa MIR
3. - Llicenciats / graduats en Psicologia o Medicina
4. - Llicenciats / graduats en l'àmbit de la Biologia, la Bioquímica, la Biologia Molecular, la Farmàcia o ciències afins
5. - Altres llicenciats / graduats
6. - Diplomats universitaris
- Qualitat de la formació, expedient acadèmic: fins a 20 punts
- Experiència investigadora o professional en àrea afí al màster: fins a 30 punts

Complements de formació

Els alumnes amb un títol oficial de diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic en àrees temàtiques properes al contingut del màster, podran accedir, igualment, als ensenyaments oficials del Màster, però hauran d'acreditar un nivell mínim en coneixements bàsics sobre anatomia i fisiologia del sistema nerviós central, i sobre psicobiologia i salut mental.
La Comissió Interuniversitària del Màster serà l'encarregada de valorar el nivell de coneixements previs d'aquest grup d'alumnes i podrà sol·licitar i seleccionar la realització de fins a un màxim de 15 crèdits de formació complementària.
En el present títol la formació complementària es podrà realitzar dins de les assignatures bàsiques dels graus en Medicina i/o Infermeria que s'imparteixen a les universitats participants. Aquestes assignaures són:
 • Estructura del Cos Humà, 6 crèdits
 • Funció del Cos Humà I, 6 crèdits
 • Ciències Psicosocials, 6 crèdits
 • Funció del Cos Humà II, 6 crèdits
 • Cures en Infermeria en Salut Mental, 3 crèdits
 • Addiccions i Toxicomanies, 3 crèdits
 • Intervencions en Salut Mental, 6 crèdits
 • Fisiologia General, 3 crèdits
 • Psicologia Mèdica, 6 crèdits
 • Anatomia Humana: Neuroanatomia, 4 crèdits
 • Psiquiatria, 6 crèdits
La Comissió Interuniversitària del Màster, en funció del perfil previ de formació de l'aspirant, seleccionarà d'entre les anteriors assignatures, les més indicades en cada cas.