Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera

Les llengües estrangeres són a la base del desenvolupament professional en el segle XXI. El màster t’ofereix importants possibilitats d’expansió a través dels contactes amb centres de tot el món

Admissió Màster Oficial - Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

1. Estar en possessió d'un títol de llicenciatura o grau preferentment en l'àmbit de la llengua i literatura espanyoles o equivalents, però també es considerarà l'admissió de titulats en l'àmbit d'altres llengües romàniques o en altres titulacions de l'àmbit de les Arts i les Humanitats, i del Periodisme i de les Ciències de la Comunicació.

2. En el cas dels estudiants estrangers se sol·licita que acreditin el seu coneixement de la llengua espanyola mitjançant la presentació del diploma d'DELE (nivell B2 o nivell C1) o bé, que realitzin els exàmens ad hoc que la UAB prepara a través del Servei de Llengües.

Si la coordinació del màster ho considera oportú, en vista de la documentació presentada pels sol·licitants, podrà requerir que els alumnes admesos cursin un màxim de 15 crèdits de complements de formació en l'àmbit de la llengua i la literatura espanyola.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es realitzarà d'acord amb els següents criteris de prelació:

  • Adequació de la titulació de grau/llicenciatura en l'àmbit de la Filologia Espanyola: 30%
  • Expedient acadèmic: 40%
  • Currículum vitae: 30%

En cas necessari es podran realitzar entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.

Complements de formació

La comissió de màster, en vista de la documentació presentada pels sol·licitants, pot requerir que alguns alumnes cursin un màxim de 15 crèdits de complements de formació en l'àmbit de la Llengua i la Literatura Espanyola. Es tracta de formació bàsica que ha d'atorgar una base comuna en aquests àmbits, a partir de la qual impartir els coneixements previstos en el màster.

Les assignatures designades per aquesta finalitat són:
  • Idioma Castellà per a Traductors i Intèrprets 1, 9 crèdits
  • Literatura Espanyola , 6 crèdits
  • Literatura Espanyola i Espanyol Científic, 9 crèdits