Màster oficial en Estudis Territorials i de la Població

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

Màster Oficial - Estudis Territorials i de la Població

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per cursar aquest màster s'haurà d'estar en possessió d'un títol de llicenciatura, grau o equivalent en les àrees d'Arts i Humanitats i les Ciències Socials i Jurídiques (Geografia, Geografia i Ordenació del Territori, Antropologia, Sociologia, Ciències Polítiques, Dret, Ciències Econòmiques, Humanitats , Història, Estudis Turístics i similars).

A l'especialitat de "Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial" també podran accedir els titulats que estiguin en possessió d'un títol en l'àmbit de les Ciències Ambientals, Enginyeria i Arquitectura i similars. En el cas de l'especialitat de "Demografia", també podran accedir els titulats en l'àmbit de les Ciències (Estadística, Matemàtiques i similars) i en titulacions relacionades amb l'àrea de la Salut (Medicina, Infermeria, Epidemiologia i similars).

El coordinador del màster seleccionarà els candidats i farà la prelació, d'acord amb els criteris establerts a la memòria.

Criteris de selecció

Quan el nombre de sol·licituds superi el de places ofertes, s'aplicaran els següents criteris de selecció, que es basaran en l'anàlisi de la documentació que aportaran els inscrits: expedient acadèmic, currículum i carta de motivació.
  • Expedient acadèmic (60%), per tal de donar prioritat als candidats amb millors resultats acadèmics.
  • Currículum (30%), amb una especial atenció a la coherència entre els estudis universitaris realitzats i l'experiència professional, si n'hi ha, amb els continguts del màster. Així mateix, es valorarà la participació en projectes de recerca, obtenció de beques i publicacions realitzades, en temes afins al màster.
  • Carta de motivació on s'expliciti els motius de l'elecció d'aquest màster en particular (10%).