MÓster oficial en Gestiˇ AeronÓutica

Formació semipresencial i virtual en l’àmbit de la gestió i direcció d’institucions i empreses relacionades amb l’aeronàutica

MÓster Oficial - Gestiˇ AeronÓutica

Documentaciˇ per a l'admissiˇ

IMPORTANT: A l'apartat Observacions de l'aplicació de la sol·licitud, indiqueu si voleu fer-ho de forma virtual o presencial

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  2. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
  3. Pla d'estudis corresponent a la titulació presentada
  4. Els alumnes de sistemes educatius estrangers hauran de presentar les equivalències de notes del sistema espanyol (ANECA)
  5. Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s'escau).
  6. Certificat acreditatiu del nivell de llengua anglesa (B1 o equivalent).
  7. Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.
  8. Carta de presentació d'un director o cap de departament o servei de verificació de l'experiència professional del sol·licitant en el sector de l'aeronàutica per a tots aquells professionals amb un certificat universitari diferent als enumerats en els requisits d'admissió.
  9. En cas de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% cal acreditar-ho presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. Els estudiants que compleixin amb tots els requisits d'accés general i específics i que estiguin en aquest cas tenen reservat un 5% de les places als màsters oficials.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.

Web del màster http://pagines.uab.cat/mga/