Quin format ha de tenir el treball

A l’hora d’elaborar un treball acadèmic heu de tenir en compte uns criteris gràfics i de presentació.  

A continuació, us proposem alguns consells:  

Format

El més usual és DIN-A4 vertical (21 x 29,7 cm). 

Quantitat de text

  • Les pàgines han de contenir la mateixa quantitat de text, entre 30-32 línies, segons la mida de la lletra i l’interlineat. 
  • Les pàgines poden tenir capçaleres o peus de pàgina, amb el títol del treball, per exemple. 

Marges

És millor que el disseny de la pàgina sigui estret i amb marges amplis. Poden variar entre 2,5 i 3 cm.  

Numeració

  • Les pàgines van numerades a la part inferior, al centre o al marge dret.
  • Totes les pàgines compten en la paginació, incloent els annexos, encara que cobertes, dedicatòries, lemes o separacions en blanc entre capítols no portin el número imprès. 

Justificació i sagnat

El text ha d’estar justificat i els paràgrafs, sense sagnats, han d’estar separats per una línia en blanc. 

Tipus de lletra

És recomanable utilitzar sempre el mateix tipus de lletra. Els tipus més utilitzats són Arial, Verdana, Times New Roman o Garamond. El text principal ha d’anar en lletra rodona. 

  • Títols: 14 punts  
  • Text general: 11-12, text general (cos de lectura) 
  • Notes i peus: 8-9 

Capítols, apartats i subapartats

Han d’aparèixer jerarquitzats per la tipografia i amb números aràbics subdividits per punts. Per exemple: 
2. Títol de capítol
2.1. Títol d’apartat
2.1.1. Títol de Subapartat

Impressió

Vertical, a una o dues cares segons us indiqui el vostre tutor/a.

Més informació