Com escriure el treball

En aquesta fase, cal organitzar i redactar el cos del treball. Abans de començar a redactar, cal un període de reflexió prèvia on llegireu i revisareu tota la informació que heu recollit fins al moment. 

Us heu d'expressar amb: 
       ✔ Claredat 
       ✔ Precisió 
       ✔ Correcció

Si redacteu la vostra tesi en anglès podeu consultar el  Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès . També disposeu de serveis d'assessorament lingüístic a UAB- Idiomes

Podeu consultar una gran quantitat de recursos que us ajudaran a redactar el vostre treball:

  • Utilitzeu el llenguatge acadèmic o científic amb un estil formal i ajustat a la disciplina.
  • Fugiu del to literari. El text ha de facilitar la lectura, ser clar i directe.
  • Eviteu les formes passives i negatives.
  • Manteniu un discurs neutral i impersonal, utilitzeu sempre la mateixa persona gramatical al llarg del text.
  • El vocabulari ha de ser precís i variat.
  • El llenguatge ha ser també concís amb l'ús del nombre mínim de paraules per expressar una idea.
  • Una idea en cada paràgraf, evitant els paràgrafs massa llargs i els d’una sola frase.
  • La terminologia ha de ser adequada al llenguatge d’especialitat.
  • Convencions: les majúscules i minúscules, cursives, sigles, símbols, abreviatures, s’han d’usar correctament i amb coherència.
  • Evitar l’ús sexista de la llengua (ex. professors vs professorat).