Com avaluar la informació

Heu d'avaluar i ser crítics amb les fonts consultades. Us ajudarà a decidir si els recursos d’informació utilitzats són adequats i els resultats obtinguts pertinents per al vostre treball, o fins i tot, si cal reformular la cerca.  

A continuació, us presentem diversos recursos que us poden ser útils per avaluar les fonts d’informació consultades: