Recomanacions per elaborar tesis doctorals

Al Catàleg de la UAB podeu trobar nombrosos documents sobre el procés d’elaboració d’un treball acadèmic en general, i d’una tesi en particular, amb les següents matèries:

També us recomanem la guia El treball acadèmic de la UPF.

En el procés d’elaboració d’una tesi podem distingir les següents fases:

Per delimitar el tema us suggerim consultar:
 • La bibliografia recomanada pel professor
 • Els fons documentals que la UAB posa a la vostra disposició
 • Obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, wikipèdia,...)

En aquesta fase, s’inclou:
 • L’elecció del tipus de tesi (de compilació, d’observació, d’experimentació…)
 • L’elaboració d’un primer esquema
 • La creació d’un pla de treball


Consulteu documents específics sobre el tema escollit, i també us recomanem:

Un cop recollida la documentació que convingui, cal fer una anàlisi i interpretació per extreure’n conclusions.
Cal saber avaluar i ser crític amb les fonts consultades.
Us recomanem consultar les següents pàgines webs:

En aquesta fase, cal organitzar i redactar el cos de la tesi.

Recordeu de fer servir les citacions quan convingui per tal d’evitar el plagi.
Quant a la gestió de la bibliografia i les cites, us pot sér molt útil el curs virtual Mendeley Institutional
Per tot allò relacionat amb els drets de propietat intel·lectual i accés obert us recomanem:

1. Format


Lliure, però el més usual és DIN-A4 vertical (21 x 29,7 cm).

Quantitat de text: la mateixa a cada pàgina, 30 ratlles de 70 espais cada una amb un interlineat d’un espai i mig per al text principal i un per a la resta del text (notes, cites textuals i peus d’il·lustracions o gràfics).

Marges: entre 2,5 i 3 cm. Es recomana 3 cm al marge superior i esquerra, i 2,5 cm al marge inferior i dret. També podeu incloure un encapçalament (amb el títol del treball o capítol corresponent) i un peu de pàgina, tots dos de 1,25 cm.

Numeració de les pàgines: a la part central o externa. Totes les pàgines compten en la paginació, incloent els annexos, encara que cobertes, dedicatòries, lemes o separacions en blanc entre capítols no portin el número imprès.

Justificació i sagnats: el text ha d’estar justificat i els paràgrafs, sense sagnats, han d’estar separats per una línia en blanc. 

Tipus de lletra: que faciliti la lectura del text; els tipus més utilitzats són Arial, Times New Roman o Garamond. El text principal ha d’anar en lletra rodona. Respecte a la grandària useu un cos 14 per als títols, 11-12 per al cos del treball i 8-9 per a les notes a peu de plana, peus de les figures, etc.

Capítols, apartats i subapartats: han d’aparèixer jerarquitzats per la tipografia i amb números aràbics subdividits per punts. Per exemple:

2. Títol de capítol
2.1. Títol d’apartat
2.1.1. Títol de Subapartat

Més informació:

2. Impressió

Preferiblement a doble cara, amb paper de bona qualitat i una tinta amb prou intensitat.

3. Enquadernació

L’enquadernació ha de ser correcta, sense fulls solts; podeu fer servir l’espiral però no el canonet.
A la coberta i al llom (en cas que l’enquadernació ho permeti) cal indicar el vostre nom i el títol de la tesi.

Portada (obligatòria)

 A la portada de cada exemplar s’haurà d’especificar :
 • Tipus de treball: Tesi doctoral
 • Títol i subtítol (si n’hi ha). Si la tesi té subtítol es recomana separar-lo del títol amb dos punts
 • Autor: Nom i cognoms
 • Director/s i tutor (si teniu): Nom i cognoms del director/s i tutor de la tesi
 • Departament, Facultat, Universitat i any
 • En cas d’obres en més d’un volum, indiqueu clarament el número del volum
 • En cas d’incloure annexos, indiqueu clarament que es tracta d’un annex i numereu-lo si són més d’un
 

Agraïments (no obligatoris)

Es mencionen les persones i institucions amb les quals l’autor vol expressar la seva gratitud
 
Sumari (obligatori)
És una llista amb la relació de continguts de totes les parts i capítols de l’obra per ordre d’aparició amb la seva paginació.
Si hi ha dos o més volums, hem d’incloure la relació de tots els volums i sumaris per a cada volum.
Si s’inclouen il·lustracions i quadres numerats, podem optar per fer un sumari específic a part.
 
Introducció (obligatòria)
Presenteu breument la motivació, l’objectiu, la metodologia i la hipòtesi del vostre treball.
 
Cos de la tesi (obligatori)
És la part fonamental de la tesi, on s’exposa la recerca que s’ha dut a terme.
Organitzeu-la en capítols, apartats i subapartats.
S’acaba amb un capítol de conclusions.
 
Bibliografia (obligatòria)
És la llista ordenada dels documents consultats per elaborar el treball i que han estat citats o no al llarg de la tesi. Existeixen diferents estils de citació. Podeu trobar quin és el més adient per la matèria del vostre treball a la pàgina Citacions i bibliografia.
L’ús d’un gestor de referències bibliogràfiques us facilitarà el treball; la UAB i la resta d'universitats públiques catalanes posen a la vostra disposició el gestor bibliogràfic gratuït Mendeley Institucional

Certificat de direcció (obligatori)
Ha d’estar signat pel director/s de la tesi i ha de constar el nom complet del director/s, nom del doctorand, títol de la tesi i departament.

Si busqueu consells per millorar la comunicació oral i escrita, consulteu la pàgina Exposició oral.
Pel que fa als requisits administratius de la UAB consulteu les instruccions a la pàgina Doctorats a l’apartat Tesis. Allà disposeu d’informació específica sobre el dipòsit i la defensa de la tesi.
Pel que fa al dipòsit de la tesi, us recordem que tots els exemplars que es dipositin a l’Escola de Doctorat i els que s’incorporin a dipòsits digitals com TESEO i TDX han de ser exactament els mateixos. 

Us recomanem: