• UABDivulga
05/2012

Les empreses a la premsa mitjançant els "pseudoesdeveniments"

Aquesta tesi posa en evidència la presència de l’activitat de relacions públiques a les notícies de la premsa que es llegeix a Catalunya a través de la identificació dels esdeveniments creats per les empreses per a guanyar cobertura als mitjans de comunicació. Aquests esdeveniments, que formen part de les pràctiques de publicity, es descriuen per diversos autors com pseudoesdeveniments i a la investigació s’identifiquen com a generadors del 21.8% de les notícies on una empresa n’és el subjecte principal. Aquesta tesi ha guanyat el premi Prat Gaballí del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. Més informació a : http://www.colpublirp.com/.

Les pràctiques de publicity en les relacions públiques a Catalunya tenen plena vigència. Les agències de relacions públiques s’esforcen a produir material per a que els diaris els donin cobertura. Les raons que expliquen aquesta vigència les trobem en diferents línies.
En primer lloc, les pròpies agències utilitzen majoritàriament el recull de premsa com a sistema per avaluar els seus esforços. Aquesta avaluació tendeix sobretot a servir de justificació de la seva feina, i és per aquest motiu que el seu principal interès és aconseguir cobertura als mitjans, ja que això servirà per avalar la feina que porten a terme.
I des del punt de vista del periodisme hi trobem l’altra línia d’explicacions a la vigència d’aquestes pràctiques. Els periodistes agraeixen l’aparició de pseudoesdeveniments perquè requereixen pocs esforços per a convertir-los en notícies. I en el moment actual, on les redaccions s’aprimen i es demana la màxima productivitat als redactors, aquest és un aspecte que es té en compte. En aquest context, els pseudoesdeveniments fan la funció necessària d’atraure l’atenció dels periodistes i d’aconseguir que siguin recollits pels diaris en forma de notícia.
D’aquesta manera es dóna una conjunció d’interessos entre professionals de les relacions públiques que pretenen que els seus clients tinguin espai a les notícies i els periodistes, que agraeixen les notícies empaquetades de tal manera que els sigui fàcil de publicar.
L’estudi es basa en una anàlisi de continguts de totes les notícies publicades el 2010 a la secció economia dels quatre diaris més llegits a Catalunya, proporcionades per l’empresa Imente, proveïdora de serveis de gestió de notícies. Mitjançant les tècniques de mostreig probabilístic s’han codificat 1298 notícies, i s’han dut a terme les proves estadístiques i de comprovació de fiabilitat entre codificadors per assegurar la validesa de les dades obtingudes. Es van portar a terme creuament de dades sobre temàtica de notícies, tipologia de pseudoesdeveniment, i capçalera per a arribar a conclusions detallades sobre la realitat estudiada.

Referències

"La publicity, els pseudoesdeveniments i la seva presència a la premsa a Catalunya", tesis doctoral defensada per David Andreu a la Facultat de Ciències de la Comunicació el 16 de desembre de 2011. El director de tesi és el doctor David Roca del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comuniacació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
View low-bandwidth version