• UABDivulga
03/2013

Una direcció professional per millorar els centres docents

La tesi de Marita Navarro, llegida al Departament Pedagogia Aplicada de la UAB, s'inscriu en un tema clàssic de l'organització: la direcció escolar com a element clau per a la millora dels centres educatius. Aquest treball busca comprendre el desenvolupament professional de la direcció docent en la pràctica, per potenciar accions adreçades a enfortir, aprofitar i atraure directors/es que millorin l’exercici directiu, l’organització i el Sistema Educatiu.

L’objecte d’estudi d'aquesta tesi ha estat la direcció de les institucions educatives; la revisió del que s’entén per etapes de desenvolupament professional. Tan mateix es descriuen les etapes professionals de la direcció escolar a través de les lleis orgàniques i dels decrets corresponents. L’estudi permet caracteritzar el model de direcció als centres públics. S’inclouen també les declaracions de les associacions professionals de directors/es i les darreres recerques i publicacions sobre la direcció docent.

Per portar a terme el treball s'han realitzat entrevistes als participants en l'elecció i cessament de la direcció. En total s’ha recollit informació de 275 persones distribuïts en sis casos diferents que es relaten atenent a les entrevistes analitzades en profunditat. Els sis casos corresponen a tres de directors/es que exerceixen en centres d'educació infantil i primària i tres d'instituts de secundària.

Tanmateix es fa un anàlisi transversal de les dades que recull l'opinió sobre la direcció docent de diferents agents: direcció, ex-direcció, inspecció, administració local, famílies i el professorat dels centres. En els sis casos relatats, els tres directors i les tres directores tenen perfils diferents i models de gestió amb característiques específiques. S’ha de buscar un model únic? Poden conviure els dos models que en la recerca s’apunten: el renovable que torna a l’aula, i el professional que espera seguir un desenvolupament superior.

Atenent a la recerca teòrica i el treball de camp aquesta tesi proposa implementar als centres una direcció professional proposada per una comissió tècnica, electa per la comunitat educativa amb formació específica per al càrrec, amb autonomia per determinar perfils docents i amb capacitat per exercir un bon lideratge institucional. Així, el director/a ha de liderar un projecte educatiu de centre i les persones juntament amb un equip professional que periòdicament ha de rendir comptes dels resultats a l'administració i la comunitat educativa del projecte de direcció compromès. D'aquesta manera es potencia el desenvolupament professional permeten la direcció d'altres centres o l'accés a llocs superiors en l'administració.

Maria Navarro Casanoves

Referències

Marita Navarro Casanoves va defensar, el dia 8 de febrer 2013, la tesi doctoral titulada "Desenvolupament professional de la direcció: Un estudi de casos múltiple" dirigida per la doctora Carme Armengol i vinculada al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB i al grup de recerca EDO (Estudis de Desenvolupament Organitzacional) que dirigeix el Dr. J, Gairin.

 
View low-bandwidth version