• UABDivulga
10/2011

Una correcta aplicació de les TIC pot millorar els resultats acadèmics

TIC
Un estudi realitzat conjuntament per la UAB i la Universitat Ramon Llull demostra que l'aplicació adequada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'aula pot ser una eina efectiva per millorar significativament els resultats acadèmics dels estudiants. En l'estudi s'han comparat els resultats obtinguts en proves d'ortografia abans i després de l'aplicació d'un curs d'ortografia de suport tradicional en el grup control i mitjançant les TIC en l'altre grup. Els resultats demostren que els alumnes que han seguit el curs amb TIC han millorat entre un 20 i un 50 per cent els seus resultats, que han invertit més temps a l'estudi i que han fet més exercics que el grup control.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades adequadament a l'educació  poden ajudar l'alumne a millorar significativament els resultats acadèmics dels estudiants, segons es desprèn d'un estudi desenvolupat durant l'últim trimestre del curs acadèmic 2010-11 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  i la Universitat Ramon Llull (URL) sobre un total de 1.700 alumnes de l’ESO de tot Catalunya.

L'estudi dirigit per Pere Marquès, professor de la UAB i director del grup de recerca DIM-UAB <http://dim.pangea.org/>, i Miquel Àngel Prats, professor de la URL i director del Centre de Tecnologies Educatives Ituarte (Fundació Joan XXIII), s'ha centrat en l'ortografia que, juntament amb la comprensió lectora, és una de les assignatures pendents del nostre sistema educatiu, segons posen de manifest regularment els informes PISA de l'OCDE.

El treball ha avaluat la progressió en ortografia de 1.700 alumnes, la majoria de 1r d'ESO, dividits en dos grups: un ha treballat durant dos mesos les regles ortogràfiques seguint mètodes tradicionals sense TIC, i l'altre ho ha fet seguint un pla sistemàtic de treball mitjançant continguts digitals. Tots dos grups van realitzar un examen sobre ortografia al començament de l'estudi i una segona prova final al cap de dos mesos.

Els resultats de la recerca mostren que els alumnes que han emprat continguts digitals han experimentat una millora de resultats del 20% de mitjana durant el temps en que va durar el treball. En alguns alumnes aquesta progressió ha arribat al 50%, el que significa que han comès la meitat d'errors en la prova final que en la inicial. Simultàniament, en els centres que no s'han usat les TIC no s'ha detectat cap millora significativa en els seus resultats. Les peculiaritats dels continguts digitals, més atractius i interactius que els mètodes tradicionals, fan que l'aprenentatge resulti més motivador pels alumnes.

Segons els responsables de la investigació, l'estudi posa en relleu que no n'hi ha prou en dotar les aules amb la tecnologia adequada -ordinadors i pissarres digitals -, sinó que són indispensables uns continguts educatius adequats. També és imprescindible que el professorat hagi rebut la formació necessària per utilitzar amb les metodologies adequades les eines que li permetin aprofitar el valor afegit de les TIC.

"En els estudis realitzats fins ara no s'havia tingut en compte que no és suficient valorar si la introducció del maquinari millorarà l'educació; cal considerar que un ordinador sense continguts adequats no serveix per res, i que els professors necessiten formació sobre com treure'n profit ", explica Miquel Àngel Prats, codirector de la investigació.

El treball dut a terme mostra que les noves tecnologies aplicades al món de l'educació són més motivadores pels alumnes, que mostren més disposició a l'hora de completar els seus exercicis que quan utilitzen les eines tradicionals. "El llibre digital indica a l'estudiant si ha fet bé o malament l'exercici de manera immediata, la qual cosa l'estimula a l'hora de tornar-lo a realitzar fins a aconseguir completar-lo correctament", indica Pere Marquès.

L'estudi s'ha completat amb una enquesta al professorat que indica que els docents dels grups que han experimentat amb continguts digitals han invertit menys hores dins i fora de l'aula en el treball de l'ortografia . No obstant això, els seus alumnes han dedicat més hores i han realitzat molts més exercicis que els que han utilitzat mètodes tradicionals. Això es deu a les eines de correcció automàtica i seguiment a distància dels deures digitals, així com el feedback immediat que reben els alumnes sobre els seus resultats en el llibre de text digital.Els professors dels grups experimental han necessitat molt menys temps per a preparar activitats i corregir fora de l’aula (ja que han utilitzat els exercicis autocorrectius de Digital-Text). Aquest quadre n'explicita les diferències.


Segons les apreciacions del professorat, el quadre ens mostra les hores que els seus alumnes han treballat amb els exercicis d’ortografia fora de l’aula. Podem veure que els alumnes experimentals han treballat més temps a casa seva.

Pere Marquès
Grup de recerca DIM-UAB

Referències

Veure la memòria completa
Veure la presentació multimèdia

 
View low-bandwidth version