• UABDivulga
05/03/2015

Representació de dones migrades en programes divulgatius de no-ficció de TV3

dones migrades TV3 nova
Les crítiques al quefer periodístic en referència a la representació audiovisual de les migracions van comportar la creació de recomanacions sobre el tractament de les migracions i ens com la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual. Aquesta tesi doctoral analitza els programes divulgatius de no-ficció sobre l’experiència migratòria produïts per TV3 per tal d’identificar de quina manera les representacions de les dones migrades hi prenen forma, cercant els elements narratius, compositius, estilístics, visuals i verbals a través dels quals s’articula el discurs sobre aquestes dones.

La representació audiovisual de les migracions ha estat un tema de recerca molt debatut en els darrers anys, donant cabuda a fortes crítiques al quefer periodístic en aquest particular. Com a conseqüència, des d’entitats com el Col·legi de Periodistes i d’altres col·lectius d’investigadors i moviments socials es van crear recomanacions sobre el tractament de les migracions i, fins i tot, ens com la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual.
 
Tot i que aparentment aquestes mesures no van arribar a canviar dramàticament els noticiaris televisius, s’observen noves propostes d’apropament del fet migratori. Els programes divulgatius de no-ficció sobre l’experiència migratòria representen així una tendència innovadora en la programació televisiva tant catalana com espanyola. En aquesta tesi, es discuteixen les representacions sobre les dones migrades en aquesta mena de programes emesos per TV3, cadena que el 2005 va crear, internament, una Comissió per a la Diversitat.
 
En aquesta recerca doctoral busco identificar com les representacions de les dones migrades prenen forma en els programes analitzats, cercant els elements narratius, compositius, estilístics, visuals i verbals a través dels quals s’articula el discurs (o, quan, més enllà de la dimensió narrativa, ens referim a exemples concrets, els discursos) sobre aquestes dones. Amb aquesta finalitat, s’empra l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu d’enquadraments, seqüències, diàlegs, personatges, etc., per a esbrinar quines són les estratègies de representació adoptades pels diferents productes audiovisuals.
 
L’anàlisi proposada en aquesta tesi doctoral cerca contrastar les informacions contingudes en els programes de no-ficció de TV3 amb aquelles extretes de les meves investigacions anteriors, així com de la bibliografia consultada i del marc teòric establert per aquesta tesi. Així doncs, es considera que gran part de l’interès de l’estudi de la intersecció entre gènere, migracions internacionals i audiovisuals en els programes divulgatius de no-ficció resta en la novetat tant d’aquests programes com de les pròpies polítiques de representació de la diversitat.
 
A banda que aquests programes pràcticament encara no han estat estudiats, s’hi afegeix el fet de que la perspectiva mitjançant la qual se’ls analitza tampoc ha estat prou treballada. És a dir, malgrat que el tractament mediàtic de les dones migrades no sigui un tema pròpiament innovador, mai no ha rebut massa atenció: això queda palès tant per la mancança de bibliografia sobre el tema com pel tractament invisibilitzant i esbiaixat amb el qual sovint es representen aquestes dones als mitjans de comunicació.
 

Luciana Pontes Pinto
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Referències

“La representació de les dones migrades en els programes divulgatius de no-ficció produïts per la televisió autonòmica de Catalunya (TV3)”, tesi doctoral de Luciana Pontes Pinto, dirigida per la Dra. Joana Gallego Ayala i llegida al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.

 
View low-bandwidth version